Bài Giảng / Sermons 2015


Xin viếng thăm Bài giảng được đăng tải tại VietChristian:
Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh
Bài giảng của Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An


01/04/15
HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
Kinh Thánh: Thi Thiên 23
Giảng luận: Mục sư Lê Thế Đinh
1. TÔI SẼ CHẲNG __________________ GÌ (c.1-3)
2. TÔI SẼ CHẲNG __________________ NÀO (c.4-5)
3. TÔI SẼ ĐƯỢC ___________________________ ĐI THEO (c.6a)
4. TÔI SẼ Ở _______________________ MÃI MÃI (c.6b)


01/11/15
HỘI THÁNH SỐNG MẠNH
Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47
Giảng luận: Mục sư Lê Thế Đinh
I. HỘI THÁNH THỜ PHƯỢNG (THỞ – c.42)
1. Thờ phượng riêng (Mác 1:35)
2. Gia đình lễ bái (2 Tim. 1:5)
3. Thờ phượng nhóm
4. Thờ phượng chung (2:47)
II. HỘI THÁNH HỌC HỎI (ĂN – c.42)
1. Nghe Lời Chúa (Ma. 7:24)
2. Đọc Kinh Thánh (Công. 17:11)
3. Học Kinh Thánh (2 Tim. 3:15-16)
4. Thuộc lòng Lời Chúa (1 Phi. 2:2)
5. Suy gẫm Lời Chúa (Giô. 1:8)
III. HỘI THÁNH THÔNG CÔNG (SINH HOẠT – c.42,46)
Ma. 22:39
IV. HỘI THÁNH PHỤC VỤ (THỂ DỤC – c.44-45)
Mác 10:45
V. HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG (LÀM VIỆC – c.43,47)
Mác 16:15, Ma. 28:19-20, Công 1:801/18/15
#49 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#1 Thừa Sai của Nhà Vua (Mat.10) – The King’s Messengers
ĐƯỢC CHỌN & SAI PHÁI – CHOSEN & SENT OUT
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 10:1-15
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN – Pastor Lê Hoàng Thái An
1. SỨ GIẢ      (c.1-4)         THE MESSENGERS / THE INDIVIDUALS
    a. Lựa chọn bởi Thánh ý   (c.1-4)       Chosen by Divine Plan
    b. Sai đi với Thần quyền   (c.1b,2a)   Sent out with Divine Power
2. SỨ VỤ      (c.5-15)        THE MISSION / THE INSTRUCTIONS
    a. Đối tượng giới hạn        (c.5-6)         Focused subject
    b. Sứ điệp rõ ràng             (c.7-8)         Clear message
    c. Hành trang nhẹ nhàng  (c.9-10)       Light baggage
    d. Gặp người xứng đáng  (c.11-15)     Worthy host


01/25/15 - Hội Đồng Thường Niên
PHỤC VỤ CHÚA – SERVING THE LORD
Kinh Thánh–Scripture: Giăng–John 12:24-26
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người. – If anyone serves Me, the Father will honor him.” (12:26c TTHĐ-NASB)
1. PHƯƠNG CÁCH PHỤC VỤ      The Rule of Service
    * Tận hiến        (c.24-25)                 Self-sacrifice
    * Thuận phục   (c.26a)                    Submission
2. PHẦN THƯỞNG PHỤC VỤ      The Reward of Service
    * Chúa Thương yêu  (c.26b)          God’s Love
    * Chúa Tôn quý         (c.26c)          God’s Honor

 

02/01/15
#50 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#2 Thừa Sai của Nhà Vua (Mat.10) – The King’s Messengers
CHIÊN, RẮN, BỒ CÂU – SHEEP, SNAKES, DOVES
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 10:16-23
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. – Behold, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves.” (10:16)
1.  ĐỐI ĐỊCH    (c.16a)             The Adversary
* CHIÊN GIỮA MUÔNG SÓI     Sheep Among Wolves
   - Sói Tôn giáo        (c.17)           Wolves in Religion
   - Sói Chính quyền  (c.18-20)     Wolves in Government
   - Sói Gia đình         (c.21)          Wolves in Family
   - Sói Xã hội            (c.22)          Wolves in Society
2.  ĐỐI SÁCH   (c.16b)          The Attitude
* KHÔN KHÉO như RẮN          Shrewd as Snakes
* ĐƠN SƠ như BỒ CÂU           Innocent as Doves
3.  ĐỐI PHÓ     (c.17-23)       The Answer
* BẢO TRỌNG (c.17-18)          Cautiously
* BÌNH TĨNH    (c.19-20)          Calmly
* BỀN LÒNG   (c.21-23)           Enduringly


02/08/15
ĐỪNG SỢ – FEAR NOT
#51 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series 
#3 Thừa Sai của Nhà Vua (Mat.10) – The King’s Messengers
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 10:24-33
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. – Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul; but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.” (10:28)
1. Nguyên tắc: THEO GƯƠNG CHÚA   (c.24-25)    Imitation
2. Nền tảng:     TIN KÍNH CHÚA            (c.26-31)    Veneration
3. Kết quả:       TUYÊN XƯNG CHÚA    (c.32-33)    Confession


02/15/15
#52 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#4 Thừa Sai của Nhà Vua (Mat.10) – The King’s Messengers
VÁC THẬP TỰ – TAKING THE CROSS
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 10:34-42
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Ai không vác cây thập tự mình mà theo Ta, thì cũng chẳng đáng cho Ta. – And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.” (10:38)
1. YÊU CHÚA HƠN TẤT CẢ         (c.34-37)      Loving Christ above All
2. THEO CHÚA TRONG TẤT CẢ  (c.38-39)     Following Christ in All
3. PHỤC VỤ CHÚA CHO TẤT CẢ (c.40-42)     Serving Christ for All

02/22/15 
NĂM MỚI – SỨC MỚI
Kinh Thánh: Ê-sai 40:27-31
Câu ghi nhớ: Ê-sai 40:30-31
Giảng luận: Mục sư Lê Thế Đinh 
1. NGƯỜI CẦN SỨC MỚI    (c.29-30)
2. ĐẤNG BAN SỨC MỚI      (c.28, 31)
3. CÁCH ĐƯỢC SỨC MỚI  (c.31)
4. THỂ HIỆN SỨC MỚI        (c.31b)

03/01/15
#53 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#1 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition
ĐỐI DIỆN NGHI NGỜ – FACING DOUBT
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 11:1-6
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi! – I do believe; help my unbelief.” (Mác–Mark 9:24)
1. TÌM HIỂU  LÝ DO           (c.1-2a)       SEE THE CAUSE
     a. Hoàn cảnh không Thuận lợi              Unfavorable Situation
     b. Hiểu biết không Trọn vẹn                  Unfathomed Comprehension
     c. Hy vọng không Thành tựu                 Unfulfilled Expectation
2. TÌM ĐẾN  LỜI CHÚA    (c.2b-3)        SEEK THE LORD
3. TÌM RA     LẼ THẬT      (c.4-6)          SEIZE THE TRUTH

03/08/15
#54 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#2 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition
CAO TRỌNG TRONG NƯỚC TRỜI – GREATNESS IN GOD’S KINGDOM
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 11:7-15
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Thật, Ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít; tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy! – Truly I say to you, among those born of women there has not arisen anyone greater than John the Baptist! Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he.” (11:11 TTHĐ-NASB)
1.  ĐẶC TÍNH ĐÁNG TRỌNG  (c.7-8)     Great Characters
2.  CHỨC VỤ HỆ TRỌNG      (c.9-10)     Great Calling
3.  LIÊN HỆ CAO TRỌNG    (c.11-15)     Great Connection


03/15/15
KHẢI TƯỢNG CỦA HỘI THÁNH BẠN LÀ GÌ?
Kinh Thánh–Scripture: Ê-sai 54:2-5
Giảng luận: Mục Sư Trương Văn Hoàng
1. KHẢI TƯỢNG LÀ GÌ?
2. KHẢI TƯỢNG PHÁT XUẤT TỪ ĐÂU?
3. HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN ĐÃ PHÁT TRIỂN THEO KHUÔN MẪU NÀO?
4. ĐỨC TIN LÀ BƯỚC TIẾN NHẢY VỌT CỦA HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN


03/22/15
#55 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#3 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition
THẾ HỆ CHỐNG NGHỊCH – THE GENERATION OF OPPOSITION
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 11:16-24
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn – Today if you hear His voice, do not harden your hearts, as when they provoked Me.” (Heb 3:15)
1. KHÔNG TIẾP NHẬN THÁI ĐỘ TỆ NHẤT (c.16-19)
                    Unreceptiveness is the Worst Attitude
2. KHÔNG THAY ĐỔI TỘI LỖI TO NHẤT (c.20-24)
                    Unrepentance is the Greatest Sin


03/29/15 Palm Sunday
KÌA, VUA NGƯƠI ĐẾN – HERE COMES YOUR KING!
Kinh Thánh–Scripture: Luca–Luke 19:28-44
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
1.  TRƯỚC KHI VUA ĐẾN:  SỰ CHUẨN BỊ  (c.28-35)     Preparation
2.  TRONG KHI VUA ĐẾN: NIỀM HOAN HỈ  (c.36-40)     Celebration
3.        SAU KHI VUA ĐẾN:          NỖI AI BI  (c.41-44)     Lamentation


04/03/15 Good Friday
NHÌN XEM THẬP TỰ – LOOK TO THE CROSS
Kinh Thánh–Scripture: Luca–Luke 23:33-43
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
1. THẤY THẦN NHÂN THA THỨ   (c.33-38)           --> Chết cho tội lỗi
                  Seeing THE SAVIOR’S REDEMPTION            Died for sin
2. THẤY TỘI NHÂN TỪ KHƯỚC   (c.39)                --> Chết trong tội lỗi
                  Seeing THE SINNER’S REJECTION               Died in sin
3. THẤY TÍN NHÂN TIẾP NHẬN   (c.40-43)            --> Chết đi tội lỗi
                  Seeing THE SAINT’S RECEPTION                 Died to sin


04/05/15 Easter Sunday
PHƯỚC HẠNH BỞI CHÚA PHỤC SINH
Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:12-20
Giảng luận: Mục sư Lê Thế Đinh
“Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” (c.20)
1. NGƯỜI CHẾT SẼ SỐNG LẠI        (c.12,13,15,20)
2. NGƯỜI GIẢNG DẠY CHÂN LÝ         (c.14-15)
3. NGƯỜI TIN ĐƯỢC PHƯỚC HẠNH  (c.14,17,19)

04/12/15
#56 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#4 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition
ĐIỂM MÙ – BLIND SPOT
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 11:25-27
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời. – The god of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.” (2 Cor 4:4 TTHĐ-NIV)
1. KHÔNG THẤY LẼ THẬT ĐỨC CHÚA TRỜI (c.25)    Blind to God’s Truth
2. KHÔNG THẤY Ý MUỐN ĐỨC CHÚA TRỜI  (c.26)    Blind to God’s Will
3. KHÔNG THẤY CON ĐỨC CHÚA TRỜI         (c.27)   Blind to God’s Son

 

04/19/15
#57 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#5 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition
ĐẾN CÙNG CHÚA – COME TO JESUS
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 11:28-30
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. – Come to Me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.” (11:28)

1.  ĐẾN VỚI CỨU ÂN     (11:28)            COME TO SALVATION
   * Đối tượng Chúa mô tả                       People Jesus describes
           “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng – all you who are weary and burdened”
   * Điều kiện Chúa mời gọi                     Prerequisite Jesus demands
           “hãy đến cùng Ta – Come to Me”
   * Đặc ân Chúa mang đến                     Privilege Jesus delivers
           “Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ – I will give you rest”

2.  ĐẾN VỚI CÔNG TÁC  (11:29-30)    COME TO SERVICE
    * Thuận phục nơi Chúa                      Submission to Jesus
          “gánh lấy ách của Ta – take My yoke”
    * Thánh hóa giống Chúa                    Sanctification like Jesus
          “học theo Ta – learn from Me”
    * Thỏa vui trong Chúa                       Satisfaction in Jesus
          “tìm được yên nghỉ cho linh hồn – you will find rest for your souls”

 

04/26/15
#58 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#6 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition 
CHÚA CỦA NGÀY SA-BÁT – LORD OF THE SABBATH
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 12:1-14
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Vì Con Người là Chúa ngày Sa-bát – For the Son of Man is Lord of the Sabbath.” (12:8)
1.  CHỦ ĐÍCH NGÀY SA-BÁT            The Purpose of the Sabbath
     * Phúc lợi cho người (c.1-4)                  Our Advantage
     * Phụng thờ Thiên Chúa (c.5-6)            God’s Adoration
     * Phục vụ tha nhân (c.7-14)                   Others’ Assistance
2.  CHỦ NHÂN NGÀY SA-BÁT          The Person of the Sabbath
     * Thẩm quyền trên luật pháp (c.3-5)      Grander than the law
     * Tôn trọng hơn Đền thờ (c.6)               Greater than the temple
     * Thiên Chúa thành người (c.8)             God in flesh
 

05/03/15
#59 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#7 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition
TÔI TỚ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – GOD’S SERVANT
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 12:15-21
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Nầy, tôi tớ Ta đã chọn, là người mà Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. – Behold, My servant whom I have chosen; My beloved in whom My soul is well-pleased.” (12:18)
1.  CON NGƯỜI                             His Person
    * Thuận phục trọn vẹn (c.18a)      Unreserved submission
    * Thiên Phụ thương yêu (c.18b)   Beloved by the Father
    * Thánh Linh tràn đầy (c.18c)       Anointed by the Spirit
2.  CÔNG TÁC                               His Performance
    * Truyền rao công bình (c.18d)     Declaring justice
    * Tỏ bày nhu mì (c.19-20a)           Demonstrating meekness
    * Trao ban hy vọng (c.20b-21)      Delivering hope

 

05/10/15 - Lễ Mẫu Thân & Ngày Phụ Nữ Tin Lành GHVNHK
ĐẰNG SAU NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH ĐẠT…
BEHIND EVERY SUCCESSFUL MAN…
Kinh Thánh–Scripture: Châm Ngôn – Proverbs 31:10-31
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
NGƯỜI PHỐI NGẪUĐỨC HẠNH (c.10-12,23,25-29)    A Virtuous Wife
NGƯỜI PHỤC VỤĐỨC ĐỘ (c.13-22,24)                       A Righteous Worker
NGƯỜI PHỤ NỮĐỨC TIN (c.30-31)                             A Pious Woman


05/17/15
ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN
Kinh Thánh: 1 Timôthê-Timothy 2:1-8
Giảng luận–Speaker: Mục Sư – Rev. Nguyễn Đình Liễu
1. CẦU NGUYỆN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU (c.1)
2. CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI (c.1)
3. CẦU NGUYỆN CHO CÁC BẬC CẦM QUYỀN (c.2)
4. PHẠM VI & PHƯỚC HẠNH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN (c.8)

 

05/24/15
#60 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#8 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition
TỘI KHÔNG THỂ THA – THE UNFORGIVABLE SIN
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 12:22-32
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Ấy vậy, Ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. – Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.” (12:31)
1.   PHÉP LẠ        (c.22)                 The Activity
             Phi thường
2.   PHẢN ỨNG    (c.23-24)            The Amazement & Accusation
             Phân vân - Phạm thượng
3.   PHẢN BIỆN    (c.25-29)           The Answer
             Phi lý - Phân biệt đối xử - Phản loạn
4.   PHÂN ĐỊNH    (c.30)                The Assessment
             Phải - trái, phía nào?
5.   PHÁN QUYẾT (c.31-32)          The Adjudication
             Phạm thượng Đức Thánh Linh: phải tội không thể tha
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn – Today if you hear His voice, do not harden your hearts, as when they provoked Me.” (Heb 3:15)


05/31/15
#61 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#9 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition
TỪ LÒNG ĐẾN LỜI – HEART TO MOUTH
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 12:33-37
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. – For out of the overflow of the heart the mouth speaks.” (12:34b)

1.  HÌNH ẢNH của LÒNG  (c.33-35)      Picture of the Heart
     * Cây xấu  (c.33)                                  Bad tree
     * Rắn độc  (c.34a)                               Venomous serpent
     * Kho đầy  (c.34b-35)                          Overflowing storehouse
2.  HÌNH PHẠT cho LỜI  (c.36-37)       Punishment for the Words
     * Khai trình (c.36)                                 Report
     * Kết án      (c.37)                                 Result

--> NGUYÊN TẮC – PRINCIPLES:
(1) CANH GIỮ TẤM LÒNG               Cultivating the heart
“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. – Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life.” (Châm Ngôn – Prov. 4:23)
(2) CẦM GIỮ MÔI MIỆNG                 Controlling the tongue
“Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. – When words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise.” (Châm Ngôn – Prov. 10:19)


06/07/15
#62 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#10 Thù Nghịch của Nhà Vua (Mat.11-12) – The King’s Opposition
DẤU LẠ TỐI HẬU – THE FINAL SIGN
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 12:38-42
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Thai-An Le​
“Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. – An evil and adulterous generation craves for a sign; and yet no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet.” (12:39)

1.  ĐÒI HỎI: VÔ TÍN CHỐNG NGHỊCH (c.38)                Faithless Request
2.  ĐÁP ỨNG: VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU (c.39-40)        Matchless Response
3.  ĐOÁN XÉT: VÔ PHƯƠNG BÀO CHỮA (c.41-42)    Hopeless Result

“Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! – Because you have seen Me, have you believed? Blessed are they who did not see, and yet believed.” (Giăng–John 20:29)

06/14/15
NẾP SỐNG CỦA CON DÂN CHÚA
Kinh Thánh: Xa-cha-ri 7:1-14
Giảng luận: Mục sư Lê Thế Đinh
“Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy làm điều gì thật công bình,và ai nấy khá lấy sự nhân từ, thương xót đối với anh em mình.” (7:9)
1.  NẾP SỐNG KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN (c.1-7)
2.  NẾP SỐNG ĐẠO ĐỨC THƯỜNG NHẬT (c.8-10)
3.  NẾP SỐNG NGHE & LÀM THEO LỜI CHÚA (c.11-14)


06/21/15 - Lễ Phụ Thân – Father's Day
Kinh Thánh–Scripture: Thi Thiên–Psalm 128
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
1. BÍ QUYẾT   (c.1,4)                 The Requirement
    * Tấm lòng: Tôn kính Chúa (c.1a,4)       Devoted heart
    * Lối sống: Thuận phục Chúa (c.1b)      Submissive walk
2. BIỂU HIỆN  (c.2-3)                 The Revelation
    * Công việc hanh thông (c.2)                 Productive work
    * Gia đình hạnh phúc (c.3)                    Happy family
3. BỜ CÕI  (c.5-6)                      The Realms
   * Truyền đến hậu tự (c.5,6a)      Passing to the Descendants
   * Lan ra cộng đồng (c.5,6b)       Spreading to the Community
 

 

06/28/15
ĐẢM BẢO CHO TƯƠNG LAI
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21
Giảng luận: Mục sư Hồ Nguyên Kha
“Các ngươi… phải chứa của cải ở trên trời” (Mathiơ 6.20)
1. “PHẢI CHỨA CỦA CẢI Ở TRÊN TRỜI”
                     VÌ CỦA CẢI DƯỚI ĐẤT SẼ HƯ NÁT (c.19)
    * Bị sâu mối, ten rét
    * Bị trộm cắp
2. “PHẢI CHỨA CỦA CẢI Ở TRÊN TRỜI”
                     VÌ CỦA CẢI TRÊN TRỜI LÀ VĨNH CỬU (c.20)
    * Không hư đi, không ô uế
    * Không suy tàn
3. “PHẢI CHỨA CỦA CẢI Ở TRÊN TRỜI”
                     VÌ TƯƠNG LAI CHÚNG TA THUỘC VỀ TRỜI (c.21-23)
    * Chúng ta là Công dân Nước Trời
    * Chúng ta có Chỗ ở trên trời
    * Chúng ta có Cha trên trời


07/03-07/15
HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT 40 - DISTRICT CONFERENCE 

07/12/15
CHÚA JESUS CHRIST, ĐẦY ƠN & LẼ THẬT – JESUS CHRIST, FULL OF GRACE & TRUTH (Giăng–John 1:1-18) - MSQN
+ Làm chứng về HĐGH 40

07/19/15
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 12:43-50
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
1.  HIỂM HỌA CỦA THAY ĐỔI NỬA VỜI (c.43-45)
                      The Danger of a Partial Reformation
2.  HẠNH PHƯỚC CỦA LIÊN HỆ TRỌN VẸN (c.46-50)
                      The Blessing of a Perfect Relationship

07/26/15
Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 2:18-25
Giảng luận: Mục sư Lê Thế Đinh
“Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” (2:24)

1. NHẬN DIỆN NGƯỜI PHỐI NGẪU (Sáng. 2:22,23)
- Cầu nguyện (Sáng. 24:12-14; 28:20-22)
- Loại trừ (Xuất. 20:14,17; Lê.18:27; Rô.1:26,27; II Cô. 6:14)
- Theo sự dẫn dắt của Chúa (Gi. 16:13; Hê. 13:20-21)

2. TIẾN HÀNH HÔN LỄ (Sáng. 2:24; 1:28)
- Hợp pháp hóa hôn nhân (Sáng. 29:22; Gi. 2:1,11; 1:28)
- Vinh dự cho hai họ (Ma. 25:1,2; Gi. 2:1,11; Hê. 13:4)
- Hạnh phúc cho đôi tân hôn (Sáng. 1:28, Khải. 19:7)

3. XÂY DỰNG HÔN NHÂN BỀN LÂU (Sáng. 2:24-25)
- Yêu thương kết hiệp làm một (Ma. 19:6; Êph 5:33; Côl. 3:18)
- Xây dựng mái ấm gia đình (Sáng. 2:15; I Tê. 4:11; II Tê. 3:10)
- Nuôi nấng giáo dục hậu tự (Châm. 22:6; Phục. 6:4-9; Công. 1:1)

 

08/02/15
HÔN NHÂN TRONG CÔNG CUỘC SÁNG TẠO – MARRIAGE IN CREATION
Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký–Genesis 1-3
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. – Then the LORD God said: It is not good for the man to be alone; I will make him a helper suitable for him.” (2:18)

1.  MỘT THIẾT KẾ HOÀN HẢO    (1:26-28)      A Superb Design
      a.  Bày tỏ vinh hiển Chúa                                    Reflect God’s glory
                  “như hình Ta và theo tượng Ta – in Our image, according to Our likeness”
      b.  Bảo quản vương quốc Chúa                          Rule God’s domain
                   “đặng quản trị – let them rule”

2.  MỘT THIẾT KẾT HỖ TƯƠNG  (2:18-25)    A Supportive Design
     a.  Tương trợ                                                       Complement one another
                   “kẻ giúp đỡ giống như nó – a helper suitable for him”
     b.  Tương hợp                                                     Complete one another
                   “cả hai sẽ nên một thịt – they shall become one flesh”

-
3.  MỘT THIẾT KẾ BỊ HƯ HẠI   (3:1-19)          A Spoiled Design
     a.  Hổ thẹn với mình                                             Shameful
                   “biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá… che thân – they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together and made… coverings”

     b.  Hãi sợ Thiên Chúa                                           Fearful
                   “ẩn mình… để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời – hid themselves from the presence of the LORD God”
     
c.  Hờn trách lẫn nhau                                          Reproachful
                   “người nữ… cho tôi trái cây đó – the woman… gave me”

KL: Chương trình cứu chuộc để phục hồi hư hại trong thiết kế, đổ vỡ trong hôn nhân (3:15)

08/09/15
HÒA HỢP TRONG HÔN NHÂN: THUẬN PHỤC NHAU – HARMONY IN MARRIAGE: MUTUAL SUBMISSION
Kinh Thánh–Scripture: Êphêsô–Ephesians 5:21-24
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.- Be subject to one another in the fear of Christ.” (5:21)
1.  Ý NGHĨA THUẬN PHỤC         (c.21)    The Meaning of Submission
2.  CÁCH THỨC THUẬN PHỤC  (c.22)    The Manner of Submission
3.  LÝ DO THUẬN PHỤC             (c.23)    The Motive of Submission
4.  MẪU MỰC THUẬN PHỤC      (c.24)    The Model of Submission
 

08/16/15
HÒA HỢP TRONG HÔN NHÂN: THƯƠNG YÊU NHAU – HARMONY IN MARRIAGE: MUTUAL AFFECTION
Kinh Thánh–Scripture: Êphêsô–Ephesians 5:25-33
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. – Nevertheless, each individual among you also is to love his own wife even as himself, and the wife must see to it that she respects her husband.” (5:33)
1.  Ý NGHĨA YÊU THƯƠNG      (c.25a)          The Meaning of Love
2.  BIỂU HIỆN YÊU THƯƠNG   (c.25b-31)    The Manifestation of Love
     * Tình yêu Tận hiến hy sinh                 (c.25b)      Sacrificial love
     * Tình yêu Thánh hóa thanh tẩy          (c.26-27)   Purifying love
     * Tình yêu Trưởng dưỡng chăm sóc   (c.28-30)   Caring love
     * Tình yêu Thỉ chung bất khả phân ly  (c.31)        Unbreakable love
3.  LÝ DO YÊU THƯƠNG        (c.32-33) / The Motive of Love


08/21-23/15  TRẠI GIA ĐÌNH – CHURH FAMILY CAMP 2015
SỐNG YÊU THƯƠNG – LIVE a LIFE of LOVE
"Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em - Walk in love, just as Christ also loved you..." (Eph 5:2)


08/30/15
YÊU NGƯỜI LÂN CẬN NHƯ MÌNH – LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF
Kinh Thánh–Scripture: Luca–Luke 10:25-37
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Thai An Le
“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Treat others the same way you want them to treat you.” (Lu 6:31)

* Bối cảnh – the Context (10:25-29)

1. _________ TÂM   (10:30)        Bọn cướp: của anh là của tôi
    __________-HEARTED           The thieves: what’s yours is mine

2. _________ TÂM  (10:31-32)    Thầy tế lễ, người Lê-vi: của tôi là của tôi
    __________-HEARTED           The priest, the Levite: what’s mine is mine

3. _________ TÂM   (10:33-35)    Người Sa-ma-ri: của tôi là của anh
    __________-HEARTED           The Samaritan: what’s mine is yours

* Bài học – the Conclusion (10:36-37)

09/06/15
GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17:14-21; Mác 9:14-29; Lu-ca 9:37-42
Giảng luận: Mục sư Lê Thế Đinh
“Nhưng thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.” (Mat 17:21)

Dẫn nhập: Định nghĩa nan đề theo ý chính của các phân đoạn Kinh Thánh trên.

1. XÁC ĐỊNH (Mat 17:14-18, 21a)
     Gia. 5:13,14; Mác 3:5; Mat 17:17, 24; 26:40,41
2. ĐỨC TIN (Mat 17:20)
     Ma.21:21; Mác 11:23; 9:23; Lu. 17:6
3. CẦU NGUYỆN (Mat 17:21b; Mác 9:29)
     Mác 1:35; Lu. 5:16;11:13; Ma. 14:23; Gi. 16:24; 15:17
4. KIÊNG ĂN (Mat 17:21c; Mác 9:29)
     Ê-xơ-tê 4:15; Công. 9:9; 13:3; Lu. 9:15; II Cô. 6:5; 11:27

Kết luận: Mỗi chúng ta thực hiện theo sự dạy dỗ của Chúa để giải quyết nan đề. (Mat 7:24; Gia. 1:22)


09/13/15
#64 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#1 Thí Dụ của Nhà Vua (Mat.13) – The King’s Parables
THÁI ĐỘ CỦA TẤM LÒNG – HEART ATTITUDE
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 13:1-23
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được. – But blessed are your eyes, because they see; and your ears, because they hear.” (13:16)

     Dụ ngôn          (c.1-3a, 10-17)                       Parables
* Che giấu lẽ thật với người T_________       Concealing truth to the R________
* Tỏ bày lẽ thật cho người T_________          Revealing truth to the R________

1. LÒNG C______ C_____  (c.3-4, 19)             __________ Heart
2. LÒNG H______ H_____  (c.5-6, 20-21)        __________ Heart
3. LÒNG B______ B_____  (c.7, 22)                __________ Heart
4. LÒNG M______ M_____  (c.8, 23)               __________ Heart

09/20/15
#65 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#2 Thí Dụ của Nhà Vua (Mat.13) – The King’s Parables
THẬT GIẢ LẪN LỘN – REAL & FAKE IN THE MIX
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 13:24-30, 36-43
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. – Allow both to grow together until the harvest; and in the time of the harvest I will say to the reapers, ‘First gather up the tares and bind them in bundles to burn them up; but gather the wheat into my barn.’” (13:30)
1. CẢ HAI ĐỀU ĐƯỢC T___________   (c.24-25, 36-39a)     Sowing
2. CẢ HAI ĐỀU T_________________    (c.26-30a)               Growing
3. CẢ HAI ĐỀU ĐƯỢC T___________    (c.30b, 39b-43)       Mowing

09/27/15    - Great Commission Sunday
#66 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#3 Thí Dụ của Nhà Vua (Mat.13) – The King’s Parables
ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC TRỜI – THE IMPACT OF GOD’S KINGDOM
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 13:31-35
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. – Upon this rock I will build My church; and the gates of Hades will not overpower it.” (Mat 16:18b)
1. T______________ BÊN NGOÀI  (c.31-32)   Outward Influence
2. T______________ BÊN TRONG  (c.33)       Inward Transformation


10/04/15
#67 Loạt bài “Vua Của Lời Hứa” theo sách Ma-thi-ơ – “The Promised King” series
#4 Thí Dụ của Nhà Vua (Mat.13) – The King’s Parables
GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC TRỜI – THE VALUE OF GOD’S KINGDOM
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 13:44-46
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. – But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you.” (Mat 6:33)
1. ___________ GIÁ    (c.44a, 45-46a)       Appraisal
   * Giá trị __________                                     _________ value
   * Giá trị __________                                     __________value
2. ___________ GIÁ    (c.44b, 46b)           Appropriation
   * T_________ trả giá                                    The p_______
   * T_________ trả giá                                    The p_______


10/10/15
LỄ CẢM TẠ & KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH (1990-2015)
Celebrate 25 Years of God's Grace
THỎA DẠ TRONG CHÚA
Kinh Thánh: Thi Thiên 90
Giảng luận: Mục sư Lê Vĩnh Thạch, Giáo Hạt Trưởng GHVNHK
"Ôi! Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ." (Thi Thiên 90:14)

 

BÀI GIẢNG MỚI - NEW SERMONS

Loạt bài HÀNH TRÌNH CỨU RỖI  ('Journey of Salvation' series)

Loạt bài VUA CỦA LỜI HỨA theo Phúc Âm Ma-thi-ơ
(The Gospel of Matthew series 'Promised King')

Loạt bài TỨ DIỆN PHÚC ÂM ('The Fourfold Gospel' series)

Loạt bài CỨU ÂN theo sách Rutơ ('Saving Grace' - a sermon series on the book of Ruth)


"Lời Cuối Trên Thập Giá -- Last Words from the Cross"


02/28/16  Lời Tha Thứ: LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ - Word of Pardon: Father, Forgive Them (Lu 23:33-38)

03/06/16  Lời Thi Ân: Ở VỚI TA TRONG NƠI BARADI - Word of Promise: Be With Me In Paradise (Lu 23:39-43)

03/13/16  Lời Thống Thiết: SAO NGÀI LÌA BỎ TÔI - Word of Pain: Why Have You Forsaken Me (Mat 27:45-49)

03/20/16  Lời Toàn Thắng: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN - Word of Power: It Is Finished (Gi-Jn 19:28-30)

03/25/16  Good Friday Service.  BIẾN CỐ ĐỒI GÔGÔTHA - The Golgotha Event (Gi-Jn 19:1-2, 17-37)

03/27/16  Easter Celebration.  GẶP CHÚA PHỤC SINH - Meeting the Risen Lord (Gi-Jn 20)
screen 1

Lịch Trình Sinh Hoạt / Service Times & Directions


CHÚA NHẬT
09:30 am - 10:15 am
10:30 am - 12:00 pm
12:00 pm - 12:40 pm
12:45 pm - 01:45 pm
Trường Chúa Nhật / ENGLISH MINISTRY
LỄ THỜ PHƯỢNG – GIẢNG LUẬN K.T.
Thông công
Sinh hoạt Nam/Nữ giới (4th Sunday)
Thứ Ba 08:00 pm - 09:00 pm Nhóm gia đình vùng Loma Linda - Redlands (2nd & 4th Tuesdays)
Thứ Tư 05:30 pm - 07:30 pm
08:00 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện Phục hưng (after 1st Sunday)
HỌC KINH THÁNH - CẦU NGUYỆN
Thứ Sáu 07:00 pm - 09:00 pm Sinh hoạt Gia đình trẻ (3rd Friday)

Thứ Bảy
08:00 am - 05:00 pm
07:30 pm - 08:30 pm
08:30 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện - Thăm viếng / Chứng đạo
Ban hát Thờ phượng tập dợt
Sinh hoạt Thanh niên

HỘI THÁNH TIN LÀNH SAN BERNARDINO
Vietnamese Evangelical Church

1153 N. F Street
San Bernardino CA, 92410
tinlanhsbd@gmail.com  (909) 888-9999

Mục Sư Quản Nhiệm - Pastor Hoàng Ngọc Kha
khangochoang@gmail.com (714) 928-5698

 

Page execution: 15.6163 milliseconds.