Bài Giảng / Sermons 2014


Xin viếng thăm Bài giảng được đăng tải tại VietChristian:
* Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh
* Bài giảng của Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An


01/05/14
#29. ĐẮC THẮNG LO LẮNG (Ma-thi-ơ 6:25-34) - MSQN Thai-An Le
(Loạt bài theo Phúc Âm Ma-thi-ơ - "Vua Của Lời Hứa")
I. __________ ĐỊNH ĐÚNG (c.25-30)
      1. Lo lắng là vô ______ (c.25-26, 28-29)
      2. Lo lắng là vô ______ (c.27)
      3. Lo lắng là vô ______ (c.30)
II. __________ ĐỊNH ĐÚNG (c.31-34)
      1. T_________ Chúa trong tất cả (c.31-32)
      2. T_________ Chúa trước tất cả (c.33)
      3. T_________ cuộc sống từng ngày (c.34)


01/12/14
#30. ĐỪNG ĐOÁN XÉT (Ma-thi-ơ 7:1-6) - MSQN

1. BIẾT ___________ (c.1-2)
2. BIẾT ___________ (c.3-5)
3. BIẾT ___________ (c.6)


01/19/14
NĂM MỚI - TÌM NGƯỜI MỚI (Công Vụ 8:26-40) - MS Nguyễn Minh Hải
1. PHẢI ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH ___________ (c.26)
2. PHẢI SẴN SÀNG ____________ ĐỨC THÁNH LINH (c.27-31)
3. PHẢI ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN _____________ (c.32-40)


01/26/14
#31. XIN - TÌM - GÕ CỬA (Ma-thi-ơ 7:7-11) - MSQN

I. ______________ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN (c.7-8)
      1. K_____________ kêu xin
      2. K_____________ kiếm tìm
      3. K_____________ gõ cửa
II. ______________ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN (c.7-8)
      1. Vì đây là ______________ của Chúa
      2. Vì có _____ mới _______
III. ______________ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN (c.9-11)
      1. Tình ____________ với Chúa
      2. Tính ____________ của Chúa


02/02/14 (Mồng 3 Tết Nguyên Đán)
THỊNH VƯỢNG MỌI MẶT (III Giăng 1:1-15) - MS Lê Thế Đinh
1. THỊNH VƯỢNG MẶT _____________ (c.1-4, 9-11)
2. THỊNH VƯỢNG MẶT _____________ (c.5-8, 12-15)


02/09/14
#32. LUẬT VÀNG - The Golden Rule (Mathiơ-Matthew 7:12) - MSQN
1.
NGUYÊN _______                 The Essence
      a. T____________                          Being P___________
      b. T____________                          Being P___________
2. NGUYÊN _______                 The Explanation
      a. T__________ T___________     S______________
      b. T__________ T___________     S______________

02/16/14
#33. LỰA CHỌN CỦA ĐỜI NGƯỜI - The Choice of A Lifetime (Mat 7:13-14) - MSQN
1. HAI _______________ - Two __________
2. HAI _______________ - Two __________
3. HAI _______________ - Two __________
4. HAI _______________ - Two __________
5. HAI _______________ - Two __________


02/23/14
#34. SÓI TRONG LỐT CHIÊN - Wolves in Sheep's Clothing (Mat 7:15-20) - MSQN
1. HÃY COI CHỪNG: SÓI ________________ CHIÊN (c.15)
      WARNING: WOLVES _____ SHEEP'S _________
      a. Ngụy _______       D________
      b. Nguy _______       D________

2. HÃY NHẬN BIẾT: CÂY ______ TRÁI _______ (c.16-20)
      
WATCHING: FRUITS ________ TREES
      a. Tính _______       C________
      b. Tín ______           C________
      c.Tín ______            C________

03/02/14
#35. AI ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG – Who Will Enter Heaven? (Mat 7:21-23) - MSQN

* TIÊN TRI GIẢ: "Sói Trong Lốt Chiên" - False Prophets (c.16-20)
* TÍN ĐỒ GIẢ: "Hữu Danh Vô Thực" - False Professors (c.21-23)

1. LỜI K____________ (c.21) THE AFFIRMATION
      a. Người Th________ (c.21a) The S_________
      b. Người Th________ (c.21b) The S_________

2. LỜI K____________ (c.22) THE APPEAL
      a. Nhân Danh Chúa trong ________ (c.22a) Their w_____
      b. Nhân Danh Chúa trong ________ (c.22b) Their w_____

3. LỜI K____________ (c.23) THE ACCUSATION
      a. Thiếu L______ công bình (c.23a) Lacking a R_______ lifestyle
      b. Thiếu L______ với Chúa (c.23b) Lacking a R_______ with God

03/09/14
#36. NỀN TẢNG CỦA CUỘC ĐỜI – Life's Foundation (Mat 7:24-29) - MSQN
1. NHÌN VÀO      C__________        The House
2. NHÌN XUỐNG C__________        The Foundation
3. NHÌN XEM       C__________       The Storm
4. NHÌN NHẬN     K__________       The Result


03/16/14
THỰC TRẠNG HỘI THÁNH (Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26) - MS Lê Thế Đinh
1. HỘI THÁNH _______________ (Mác 2:1-2, 6-8)
      a. T_____ (c.1-2,5)
      b. T_____ (c.6-7)
      c. T_____ (c.2)
      d. T_____ (c.6-7)
2. HỘI THÁNH _______________ (Mác 2:3-5, 9-12)
      a. T_______ (c.1-2)
      b. T_______ (c.1-2)
      c. T_______ (c.4)
      d. T_______ (c.4)

03/23/14
HÀNH TRÌNH CỨU RỖI: Từ CHẾT đến SỐNG
THE JOURNEY OF SALVATION: From DEATH to LIFE
Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký–Genesis 22:1-14
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN–Pastor Lê Hoàng Thái An

1. C______________ LÀ HÀNH TRÌNH BẤT ĐỊNH (c.1-8)
            _________ is a Dubious Journey
2. C______________ LÀ ĐIỂM ĐẾN NHẤT ĐỊNH (c.9-10)
            _________ is a Definite Ending
3. C______________ LÀ CHƯƠNG TRÌNH THIÊN ĐỊNH (c.11-14)
            _________ is a Divine Plan


03/30/14
HÀNH TRÌNH CỨU RỖI: Từ TỘI NHÂN đến THÁNH NHÂN
THE JOURNEY OF SALVATION: From SINNER to SAINT
Kinh Thánh–Scripture: Giô-suê–Joshua 2:1-21
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN–Pastor Thai-An Le

1. B____________ TRONG MỘT CH____________ (c.1-3)
         Started out from a Sinful Condition
2. B____________ VỚI MỘT SỰ CH____________ (c.4-14)
         Shifted with a Sensible Choice
3. B____________ BỞI MỘT SỢI CH____________ (c.15-21)
         Secured by a Scarlet Cord

04/06/14
HÀNH TRÌNH CỨU RỖI: Từ ĐAU KHỔ đến ĐẮC THẮNG
THE JOURNEY OF SALVATION: From VICTIM to VICTOR
Kinh Thánh–Scripture: Đa-ni-ên–Daniel 2, 3, 6
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Rev. Trương Văn Hoàng

I. ĐAU KHỔ
Cuộc đời của Đa-ni-ên và 3 bạn Hê-bơ-rơ đã trải qua đau khổ:
      1. Đoạn 2: Không giải nghĩa được chiêm bao sẽ mất mạng (2:10-12)
      2. Đoạn 3: Không thờ lạy hình tượng sẽ bị quăng vào lò lửa hực (3:5-6)
      3. Đoạn 6: Nếu cầu nguyện với thần nào ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hang sư tử (6:7)
II. GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ
      1. Đoạn 2: Đa-ni-ên kêu gọi 3 bạn cầu nguyện (2:18)
      2. Đoạn 3: Ba bạn Hê-bơ-rơ công bố chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời (3:16-18)
      3. Đoạn 6: Đa-ni-ên kiên trì cầu nguyện trong nghịch cảnh (6:10)
III. ĐẮC THẮNG
      1. Đa-ni-ên 2: Chúa đã trả lời cầu nguyện của họ, vì Ngài bày tỏ điềm chiêm bao và lời giải của nó. Kết quả Đức Chúa Trời được vinh hiển và con người được ban thưởng (2:47-49)
      2. Đa-ni-ên 3: Ba bạn Hê-bơ-rơ được cứu khỏi lò lửa hực: Đức Chúa Trời được tôn vinh và họ được thăng chức (3:29-30)
      3. Đa-ni-ên 6: Đa-ni-ên được giải cứu khỏi sư tử. Vua Đa-ri-út ngợi khen Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên và vua tiếp tục sử dụng Đa-ni-ên (6:25-28)
KẾT LUẬN
Tầm quan trọng của sự cầu nguyện: Thực hành sự cầu nguyện, cá nhân tín hữu và Hội Thánh đã cầu nguyện như thế nào?

04/13/14 - Palm Sunday
HÀNH TRÌNH CỨU RỖI: Từ TÔN GIÁO đến TÂM GIAO

THE JOURNEY OF SALVATION: From RELIGION to RELATIONSHIP
Kinh Thánh–Scripture: Lu-ca–Luke 19:28-48
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN–Pastor Thai-An Le

1. NHẬN CHÚA LÀ THẦY TẾ LỄ THƯỢNG PHẨM
-> ĐƯỢC T______________ ĐỂ T______________
Receiving Jesus as Your High Priest – Having ___________ to W_______
2. NHẬN CHÚA LÀ ĐẤNG THÀNH TOÀN LUẬT PHÁP
-> ĐƯỢC T______________ ĐỂ T______________
Receiving Jesus as Your Law-Fulfiller – Having __________ to W______
3. NHẬN CHÚA LÀ VUA TỂ TRỊ TUYỆT ĐỐI
-> ĐƯỢC T______________ ĐỂ T______________
Receiving Jesus as Your Reigning King – Having ________ to W_______

04/18/14 - Good Friday
SINH TẾ CHUỘC TỘI
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 9:11-22
Giảng luận: Mục sư Lê Thế Đinh
"Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." (Giăng 1:29)

1. SINH TẾ CHUỘC TỘI THỜI LUẬT PHÁP
(Lê 16:6-10, 20-22; Xuất 12:3-14; Hê 9:13)
       a. Nghi thức dâng sinh tế (Lê 16:6-10; Xuất 12:3-14)
       b. Ý nghĩa dâng sinh tế (Hê 9:9-10; 10:1,3-4)
2. SINH TẾ CHUỘC TỘI THỜI ÂN ĐIỂN
(Mác 15:15-39; Hê 1:1-4,12-14; 10:18-19)
      a. Nghi thức dâng sinh tế (Mác 15:15-39)
      b. Ý nghĩa dâng sinh tế (Hê 1:1-4,12-14; 10:18-19)

04/20/14 - Easter Sunday
HÀNH TRÌNH CỨU RỖI: Từ BÓNG TỐI đến ÁNH SÁNG
THE JOURNEY OF SALVATION: From DARKNESS to LIGHT
Kinh Thánh–Scripture: Giăng–John 20:1-29
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN–Pastor Thai-An Le

1. TỪ BÓNG TỐI CỦA H_________ ĐẾN ÁNH SÁNG CỦA H_________ (c.1-18)
            From the Darkness of D________ to the Light of _______
2. TỪ BÓNG TỐI CỦA H_________ ĐẾN ÁNH SÁNG CỦA H_________ (c.19-23)
           From the Darkness of D________ to the Light of _______
3. TỪ BÓNG TỐI CỦA H_________ ĐẾN ÁNH SÁNG CỦA H_________ (c.24-29)
          From the Darkness of D________ to the Light of _______

 

04/27/14
#37 Loạt bài "Vua Của Lời Hứa" theo sách Ma-thi-ơ – "The Promised King" series
#1 Thẩm Quyền Nhà Vua (Mat. 8-9) – The King's Authority
#37. ĐƯỢC CHÚA ĐỤNG ĐẾN - TOUCHED BY JESUS
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 8:1-4
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN–Pastor Thai An Le

1. LỜI THỈNH CẦU (c.1-2)            The Cry of the Leper
    a. T_____________                        Earnestly
    b. T_____________                        Reverently
    c. T_____________                        Submissively
    d. T_____________                        Believingly
2. LÒNG THƯƠNG CẢM (c.3)    The Compassion of the Lord
    a. Chúa ch___________               He touched
    b. Chúa ch___________               He transformed
3. LỆNH TRUYỀN PHÁN (c.4)    The Command of the Law
    a. T____________ lời nói             Cautious with your words
    b. T____________ Lời Chúa        Compliant with God’s Word


05/04/14
#38. CHỈ PHÁN MỘT LỜI - JUST SAY THE WORD
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 8:5-13
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN–Pastor Thai An Le

1. TẬN TÌNH T__________ (c.5-8a)           Requesting earnestly
2. TẬN TÂM T__________ (c.8b-10)         Relying entirely
3. TẬN TƯỜNG T__________ (c.11-13)  Receiving evidently


05/11/14 - Lễ Mẫu Thân & Ngày Phụ Nữ Tin Lành
NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỨC TIN NĂNG ĐỘNG
Kinh Thánh: Mác 5:25-34 (xt. Ma-thi-ơ 9:20-22; Lu-ca 8:43-49)
Diễn giả: Bà Mục sư Trương Văn Hoàng

1. NHÌN NHẬN SỰ _____________ (Mác 5:25-26, Lu-ca 8:43)
2. NHẬN BIẾT ________________ CỦA CHÚA JÊ-SUS (Mác 5:27)
3. NGHĨ VÀ NÓI RA ĐIỀU MÌNH _______ (Ma-thi-ơ 9:21, Mác 5:28)
4. NÊU GƯƠNG VƯỢT MỌI ____________ (Ma-thi-ơ 9:20; Mác 5:27; Lu-ca 8:44)
5. NGÀI NHÌN NHẬN _______________ CỦA BÀ (Mác 5:32-34, Lu-ca 8:47-48)

05/18/14
ĐƯỜNG PHƯỚC
Kinh Thánh: Thi Thiên 1:1-6
Diễn giả: Mục sư Trần Nghĩa

I. ĐIỀU KIỆN KINH NGHIỆM PHƯỚC
1. Dứt khoát với ____________
2. Đi theo sự hướng dẫn của ____________

II. PHƯỚC HẠNH THẬT
1. Được Chúa trồng ________________
2. Được sống ____________


05/25/14
#39. TRẢI NGHIỆM CUỘC ĐỜI - EXPERIENCING LIFE
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 8:14-17
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN–Pastor Thai An Le

1. CUỘC ĐỜI B_________     A Trapped Life
2. CUỘC ĐỜI B_________     A Transformed Life
3. CUỘC ĐỜI B_________     A Thankful Life


06/01/14
#40. LÒNG NGUYỆN THEO JESUS - I HAVE DECIDED TO FOLLOW JESUS
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 8:18-22
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN–Pastor Thai An Le

1. ƯNG THUẬN: THEO CHÚA TRONG TẤT CẢ (c.18-20)
              The Price: Following Jesus In Everything
2. ƯU TIÊN: THEO CHÚA TRƯỚC TẤT CẢ (c.21-22)
              The Priority: Following Jesus Above Everything


06/08/14 - Lễ Ngũ Tuần
HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Công vụ 2:40-47) - MSQN

1. TÔN THỜ THIÊN CHÚA (c.42, 46-47a)    Worship
2. TRƯỞNG DƯỠNG TÂM LINH (c.42a)      Instruction
3. THÔNG CÔNG PHỤC VỤ (c.42b-46)        Fellowship
4. TRUYỀN GIẢNG CỨU NGƯỜI (c.47b)     Evangelism

06/15/14 - Lễ Phụ Thân
TÌNH CHA CON (Lu-ca 15:11-32) - Mục sư Lê Thế Đinh
1. CHA THƯƠNG YÊU __________ NHU CẦU CHO CON (c.11-12,17)
2. CHA LÀ ________________ CỦA GIA ĐÌNH (c.20)
3. CHA _____________ PHỤC HỒI CHO CON (c.13-32)

06/22/14
#41. KHI GIÔNG TỐ XÔ GIẠT THUYỀN TÔI - WHEN THE STORM ATTACKS MY BOAT
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 8:23-27
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN–Pastor Thai An Le

1. Chúa biết Ngài đi đâu → HÃY _________ VỚI CHÚA!
2. Chúa ngủ trong cơn bão → HÃY ___________ TRONG CHÚA!
3. Chúa trả lời giữa khó nguy → HÃY ____________ CÙNG CHÚA!
4. Chúa đòi hỏi đức tin từ chúng ta → HÃY ____________ NƠI CHÚA!

Jesus Knows Where He’s Going  → ____ with Him! (c.23)
Jesus Sleeps During the Storm    → ______ in Him! (c.24)
Jesus Answers in Troubles           → ________ Him! (c.25-26)
Jesus Requests Faith From Us    → ________ Him! (c.26-27)

06/27-07/01/2014 HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT XXXIX

07/06/14 CHÚA CHO CHÚNG TA VÀ THẾ GIỚI (Ê-sai 43:21) - MSQN


07/13/14
#42. THÁO TUNG XIỀNG XÍCH - BREAKING THE CHAINS
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 8:28-34
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An

1.   TÌNH TRẠNG VÔ VỌNG (c.28)         Hopeless Condition
2. THẨM QUYỀN VÔ SONG (c.29-32)    Matchless Authority
3.          THÁI ĐỘ VÔ TÌNH    (c.33-34)   Careless Response


07/20/14
SÁU BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TRONG KINH THÁNH - SIX BIBLICAL KEYS TO SUCCESS
Kinh Thánh–Scripture: Giê-rê-mi–Jeremiah 29:11
Giảng luận–Speaker: Mục Sư – Rev. Trương Văn Hoàng

1. MỤC ĐÍCH                       PURPOSE
2. NHIỆT TÂM, ĐAM MÊ      PASSION
3. LẬP KẾ HOẠCH              PLAN
4. KIÊN TRÌ                         PERSISTENCE
5. THỰC HIỆN GIẤC MƠ   PRACTICE
6. CẦU NGUYỆN                PRAY


07/27/14
#43. THA THỨ TỘI TÌNH - FORGIVENESS OF SINS
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 9:1-8
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An

1.           ĐỨC TIN ĐƯỢC THỂ HIỆN  (c.1-2a)      Faith Exhibited
2.             TỘI LỖI ĐƯỢC THỨ THA   (c.2b)            Sin Excused
3.       TẤM LÒNG ĐƯỢC TRA XÉT   (c.3-4)        Heart Examined
4.  THẨM QUYỀN ĐƯỢC TỎ BÀY     (c.5-7)   Authority Expounded
5.    THIÊN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO  (c.8)             God Exalted


08/03/14
#44. TIẾNG CHÚA GỌI - HIS CALLING
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 9:9-13
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An

1. ĐÁP ỨNG SỰ HIỆU TRIỆU CỦA CHÚA (c.9)
             Responding to the Lord’s Calling
2. ĐẾN VỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA (c.10-11)
            Resting in the Lord’s Companionship
3. ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN CỦA CHÚA (c.12-13)
            Receiving the Lord’s Compassion

08/10/14
#45. ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN – COMPLETELY TRANSFORMED
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 9:14-17
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An

1. N___________ MỚI (c.14-15)       New E_____________
      • Kỳ Th____________ (c.14-15a)    Time to D_________
      • Kỳ Th____________ (c.15b)         Time to D_________
2. N___________ MỚI (c.16-17)       New E______________
      • Không Ch_________ (c.16)         Cannot be C_________
      • Không Ch_________ (c.17)         Cannot be C_________

08/17/14
#46. CẢI TỬ HOÀN SINH - RESTORE TO LIFE
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 9:18-26
[xt. Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56]
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Thai-An Le

1. ĐỨC TIN cần được THỂ HIỆN          (c.18-19; Mc 5:21-24; Lu 8:40-42)
         Faith requires Demonstration
2. ĐỨC TIN đi qua THỬ LUYỆN            (c.20-22; Mc 5:25-35; Lu 8:43-49)
         Faith goes through Examination
3. ĐỨC TIN đem đến THỎA NGUYỆN  (c.23-26; Mc 5:36-43; Lu 8:50-56)
         Faith leads to Celebration


08/24/14
#47. NGƯỜI MÙ LẠI THẤY - NGƯỜI THẤY LẠI MÙ
THE BLIND CAN SEE - THOSE WHO SEE ARE BLIND
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 9:27-34
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Thai-An Le

“Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù.” (Giăng 9:39)
“The blind will see and those who see will become blind.” (John 9:39)

1. NHẬN BIẾT TH_____________ CỦA CHÚA (c.27-28)
            Comprehending the Lord’s ____________
     a. Đấng C_________ (c.27)        The Savior
     b. Đấng C_________ (c.28)        The Healer
2. NHẬN LÃNH TH_____________ CỦA CHÚA (c.29-33a)
            Capturing the Lord’s ____________
     a. Mở m________ (c.29-31)       Giving Sight
     b. Mở m________ (c.32-33a)     Giving Sound
3. NHẬN ĐỊNH TH_____________ CỦA CHÚA (c.33b-34)
     a. C___________ (c.33b)           Acclamation
   
 b. C___________ (c.34)             Accusation


09/07/2014
#48. CHIÊN TAN LẠC & MÙA GẶT TRÚNG
LOST SHEEP & PLENTIFUL HARVEST
Kinh Thánh–Scripture: Ma-thi-ơ–Matthew 9:35-38
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An

1. THẨM QUYỀN của THẦN NHÂN (c.35)
             The God-man’s C_____________
2. THỰC TRẠNG của THẾ NHÂN (c.36)
             The People’s C_______________
3. TRÁCH NHIỆM của TÍN NHÂN (c.37-38)
             The Believers’ C______________

09/14/14 - Hội Đồng Truyền Giáo
MỞ CỬA CỨU RỖI (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:11-40)
Diễn giả: Mục sư Lê Thế Đinh
1. MỞ CỬA CỨU RỖI TẠI _______________ (c.11-15)
2. MỞ CỬA CỨU RỖI TRÊN ______________ (c.16-24)
3. MỞ CỬA CỨU RỖI TRONG _____________ (c.25-40)TỨ DIỆN PHÚC ÂM / THE FOURFOLD GOSPEL series

09/21/14
#1. CHÚA JESUS – ĐẤNG CỨU CHUỘC / JESUS – OUR SAVIOR
Kinh Thánh–Scripture: 1 Timôthê–Timothy 1:15
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN – Pastor Lê Hoàng Thái An
1. _____________ ĐẤNG CỨU CHUỘC (c.15a) / The Savior’s _________
2. _____________ ĐẤNG CỨU CHUỘC (c.15b) / The Savior’s _________
3. _____________ ĐẤNG CỨU CHUỘC (c.15c) / The Savior’s _________


09/28/14
#2. CHÚA JESUS – ĐẤNG THÁNH HÓA / JESUS – OUR SANCTIFIER
Kinh Thánh–Scripture: 1 Phierơ–Peter 1:13-17
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN – Pastor Thai-An Le
1. Ý NGHĨA THÁNH HÓA              The Meaning of Sanctification
    a. Trải nghiệm                                Progression
    b. Tách biệt                                    Separation
    c. Thánh hiến                                Consecration
2. LÝ DO THÁNH HÓA                  The Reasons for Sanctification
    a. Mạng lệnh của Chúa                 Command of God
    b. Mối liên hệ với Chúa                 Connection with God
3. NGUYÊN TẮC THÁNH HÓA     The Principles to Sanctification
   a. Bền tâm Trông đợi Chúa         (c.13)       Anticipation - Wait on the Lord
   b. Quyết tâm Thuận phục Chúa (c.14-16)   Assentation - Submit to the Lord
   c. Toàn tâm Thờ kính Chúa        (c.17)       Admiration - Worship the Lord


10/05/14
#3. CHÚA JESUS – ĐẤNG CHỮA LÀNH / JESUS – OUR HEALER
Kinh Thánh–Scripture: Êsai–Isaiah 53:4-6; Mathiơ–Matthew 8:16-17
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN – Pastor Thai-An Le
1. PHƯƠNG DIỆN CHỮA LÀNH      The Aspects of Healing
    a. Thân thể                                         Physical
    b. Tinh thần                                        Mental
    c. Tâm linh                                         Spiritual
2. CĂN NGUYÊN BỆNH TẬT          The Cause of Sickness
    a. Tội lỗi là nguyên nhân tối hậu       Sin is the ultimate cause
    b. Chúa Toàn quyền                         God is sovereign
3. NỀN TẢNG CHỮA LÀNH            The Foundations of Healing
    a. Sự chết chuộc tội của Chúa          Jesus’s redemptive death
    b. Năng quyền phục sinh của Chúa  Jesus’s resurrection power
4. MỤC ĐÍCH CHỮA LÀNH            The Purposes of Healing
    a. Thể hiện Thương xót                    Compassion Expressed
    b. Tỏ bày Thẩm quyền                      Authority Exhibited
    c. Tôn cao Thiên Chúa                     God Exalted
5. ĐÓN NHẬN CHỮA LÀNH         The Receiving of Healing
    a. Tìm cầu Chúa & nhờ người cầu thay   Seek the Lord
    b. Tra xét đời sống & Từ bỏ tội lỗi           Search your heart
    c. Tìn đến bác sĩ và phương tiện y học   See doctors
    d. Tin cậy và Thuận phục ý Chúa           Submit to God’s will


10/12/14
VÂNG LỜI CHÚA – OBEYING THE LORD
Kinh Thánh–Scripture: Giăng–John 2:1-12
Giảng luận–Speaker: Mục sư – Rev. Duong Le
“Người biểu chi, hãy vâng theo cả. – Whatever He says to you, do it.” (2:5b)
1. CHÚA DỰ TIỆC CƯỚI (c.1-2)
2. THÁCH THỨC CỦA SỰ VÂNG LỜI (c.3-9)
3. PHƯỚC HẠNH CỦA SỰ VÂNG LỜI (c.10-12)

10/19/14
#4. CHÚA JESUS – VUA HỒI LAI / JESUS – OUR COMING KING
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ–Matthew 24:29-51
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN – Pastor Thai An Le
1. ĐẶC ĐIỂM VUA HỒI LAI      REMARK on the COMING KING
    a. Đã đến trong Khiêm hạ – Sẽ trở lại cách Khải hoàn
                                 He came in Humility but will return in Glory
    b. Đã đến để Cứu chuộc – Sẽ trở lại để Cai trị
                                He came to Redeem but will return to Reign
2. ĐỘNG CƠ VUA HỒI LAI       REASON for the COMING KING
    a. Đức Yêu Thương                    His Love
    b. Đức Công Chính                     His Righteousness
3. ĐÁP ỨNG VUA HỒI LAI       RESPONSE to the COMING KING
    a. Tỉnh thức trong Chờ đợi         Waiting attentively
    b. Trung tín trong Công tác         Working faithfully

10/26/14
NGƯỜI CÔNG BÌNH – THE RIGHTEOUS
Kinh Thánh–Scripture: Thi Thiên–Psalm 34:15-19
Giảng luận–Speaker: Mục sư – Rev. Phan Minh Tân
“Người công bình thì sống bởi đức tin mình. The righteous will live by his faith.” (Habacúc–Habakkuk 2:4b)


Mùa Tạ Ơn - Thanksgiving season 2014: Loạt bài giảng theo sách Rutơ “CỨU ƠN – SAVING GRACE” Sermon series on Ruth

11/02/14 & 11/09/14
THỜI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH - TIME OF DECISION
Kinh Thánh–Scripture: Rutơ–Ruth 1
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN – Pastor Lê Hoàng Thái An
1. QUYẾT ĐỊNH CỦA Ê-LI-MÊ-LÉC (c.1-5)     -> TRỐN CHẠY / RETREAT
         Giải pháp L________           D___________ Solution
     Con đường L________           D___________ Path
          Hậu quả L________           D___________ Result
2. QUYẾT ĐỊNH CỦA NA-Ô-MI (c.6-7)            -> TRỞ VỀ / RETURN
       Quyết tâm L________          D__________ Repentance

3. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỌT-BA    (c.8-14)          -> THỐI LUI / RETRACT
4. QUYẾT ĐỊNH CỦA RU-TƠ   (c.14-18)         -> THEO BƯỚC / REMAIN

11/16/14
THỜI ĐIỂM PHỤC VỤ - TIME OF SERVICE

Kinh Thánh–Scripture: Rutơ–Ruth 2
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN – Pastor Lê Hoàng Thái An
1. PH_____________ PHỤC VỤ      
The M_________
2. PH_____________ PHỤC VỤ      
The M_________
3. PH_____________ PHỤC VỤ      
The M_________


11/23/14
THỜI ĐIỂM TIN CẬY - TIME OF FAITH
Kinh Thánh–Scripture: Rutơ–Ruth 3
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN – Pastor Lê Hoàng Thái An
1. T______________ CỦA ĐỨC TIN (3:1-4)      The A___________
2. T___________ TRONG ĐỨC TIN (3:5-9)       The A___________
3. T_____________ CHO ĐỨC TIN (3:10-18)    The A___________


11/27/14 - Lễ Tạ Ơn Thanksgiving 2014
TẠ ƠN ĐẤNG CHÍ CAO
Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 9:15; Thi Thiên 103:1-5)
Giảng luận: Mục sư Lê Thế Đinh

11/30/14
THỜI ĐIỂM CỨU CHUỘC - TIME OF REDEMPTION
Kinh Thánh–Scripture: Rutơ–Ruth 4
Giảng luận–Speaker: Mục sư QN – Pastor Lê Hoàng Thái An

גֹאֵ֖ל Kinsman Redeemer – Khả thục Thân nhân (Lev. 25:23-28)

ĐIỀU KIỆN CỨU CHUỘC      Requirement to Redeem
* T__________ (4:1-4)             R________
* T__________ (4:5-6)             R________
* T__________ (4:7-17)           R________

ĐẤNG CỨU CHUỘC               Who
ĐỘNG CƠ CỨU CHUỘC        Why
ĐỐI TƯỢNG CỨU CHUỘC    Whom


12/07/11
CHUẨN BỊ TẤM LÒNG – Preparing the Heart
Kinh Thánh–Scripture: Luca–Luke 1:16-17
Giảng luận–Speaker: Mục Sư – Rev. Nguyễn Minh Hải

I. TẤM LÒNG _________________ (Heart of Self)
    1. Cần _______________ (Need a Savior)
    2. Cần _______________ (Self-examine)
II. TẤM LÒNG _________________ (Heart of Others)
   1. Gia đình (Family)
   2. Cộng đồng (Community)


12/14/14
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA – DIVINE LOVE
Kinh Thánh–Scripture: Giăng–John 3:16
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An

1. TÌNH YÊU KHÔNG Đ_______________         No P_____________
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian – For God so loved the world”

2. TÌNH YÊU KHÔNG Đ_______________         No P_____________ 
“đến nỗi đã ban Con Một của Ngài – that He gave His one and only Son”

3. TÌNH YÊU KHÔNG Đ_______________         No P_____________ 
“hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời
– that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life”

12/21/14
ĐƯA CHÚA VÀO ĐỜI – Deliver the Lord into the World
Kinh Thánh–Scripture: Lu-ca–Luke 1:26-38
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An

“Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” (c.38)
“I am the Lord's servant. May it be to me as you have said.” (v.38)
1. Đ____________
2. Đ____________


12/24/14 LỄ GIÁNG SINH - CHRISTMAS CELEBRATION 2014
TÌNH YÊU VÀO ĐỜI - LOVE ENTERED THE WORLD
Kinh Thánh–Scripture: 1 Giăng–John 4:8b-9
Giảng luận–Speaker: Mục sư - Rev. Lê Văn Thái

1. _________________ CỦA TÌNH YÊU (c.8b)
   “Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”
     * Thượng Đế theo _______________
     * Thượng Đế theo _______________ (I Giăng 4:8b)

2. _________________ CỦA TÌNH YÊU (c.9a)
    “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy:
    Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian”
     * Tình yêu ______________ (Giăng 1:1,14)
     * Tình yêu ______________ (Giăng 3:16)

3. _________________ CỦA TÌNH YÊU (c.9b)

    “đặng chúng ta nhờ Con được sống.”
     * Tiếp ___________ (Giăng 1:12)
     * Tác ____________ (Giăng 10:10b)

“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta.” (Khải Huyền 3:20)


12/28/14
SUY NIỆM CUỐI NĂM: CHÚA & TÔI – Year-end Contemplation: God & I
Kinh Thánh–Scripture: Thi Thiên – Psalm 90
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Lê Hoàng Thái An
“Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. – So teach us to number our days, that we may present to You a heart of wisdom.” (90:12 TTHĐ-NASB)

1. CHÚA  TRƯỜNG TỒN (c.1-2)        God’s Eternality
2.     TÔI  TẠM THỜI         (c.3-6)        My Temporality
3.     TÔI  TỘI LỖI              (c.7-12)     My Depravity
4. CHÚA  THƯƠNG XÓT (c.13-17)    God’s Mercy

 

 

 

 BÀI GIẢNG MỚI - NEW SERMONS

Loạt bài HÀNH TRÌNH CỨU RỖI  ('Journey of Salvation' series)

Loạt bài VUA CỦA LỜI HỨA theo Phúc Âm Ma-thi-ơ
(The Gospel of Matthew series 'Promised King')

Loạt bài TỨ DIỆN PHÚC ÂM ('The Fourfold Gospel' series)

Loạt bài CỨU ÂN theo sách Rutơ ('Saving Grace' - a sermon series on the book of Ruth)


"Lời Cuối Trên Thập Giá -- Last Words from the Cross"


02/28/16  Lời Tha Thứ: LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ - Word of Pardon: Father, Forgive Them (Lu 23:33-38)

03/06/16  Lời Thi Ân: Ở VỚI TA TRONG NƠI BARADI - Word of Promise: Be With Me In Paradise (Lu 23:39-43)

03/13/16  Lời Thống Thiết: SAO NGÀI LÌA BỎ TÔI - Word of Pain: Why Have You Forsaken Me (Mat 27:45-49)

03/20/16  Lời Toàn Thắng: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN - Word of Power: It Is Finished (Gi-Jn 19:28-30)

03/25/16  Good Friday Service.  BIẾN CỐ ĐỒI GÔGÔTHA - The Golgotha Event (Gi-Jn 19:1-2, 17-37)

03/27/16  Easter Celebration.  GẶP CHÚA PHỤC SINH - Meeting the Risen Lord (Gi-Jn 20)
screen 1

Lịch Trình Sinh Hoạt / Service Times & Directions


CHÚA NHẬT
09:30 am - 10:15 am
10:30 am - 12:00 pm
12:00 pm - 12:40 pm
12:45 pm - 01:45 pm
Trường Chúa Nhật / ENGLISH MINISTRY
LỄ THỜ PHƯỢNG – GIẢNG LUẬN K.T.
Thông công
Sinh hoạt Nam/Nữ giới (4th Sunday)
Thứ Ba 08:00 pm - 09:00 pm Nhóm gia đình vùng Loma Linda - Redlands (2nd & 4th Tuesdays)
Thứ Tư 05:30 pm - 07:30 pm
08:00 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện Phục hưng (after 1st Sunday)
HỌC KINH THÁNH - CẦU NGUYỆN
Thứ Sáu 07:00 pm - 09:00 pm Sinh hoạt Gia đình trẻ (3rd Friday)

Thứ Bảy
08:00 am - 05:00 pm
07:30 pm - 08:30 pm
08:30 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện - Thăm viếng / Chứng đạo
Ban hát Thờ phượng tập dợt
Sinh hoạt Thanh niên

HỘI THÁNH TIN LÀNH SAN BERNARDINO
Vietnamese Evangelical Church

1153 N. F Street
San Bernardino CA, 92410
tinlanhsbd@gmail.com  (909) 888-9999

Mục Sư Quản Nhiệm - Pastor Hoàng Ngọc Kha
khangochoang@gmail.com (714) 928-5698

 

Page execution: 0 milliseconds.