Bài Giảng 2013


Xin viếng thăm Bài giảng được đăng tải tại VietChristian:
* Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh
* Bài giảng của Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An01/06/13 & 01/13/13
NĂM MỚI VỚI LỜI CHÚA (Nê-hê-mi 8:1-18) - MSQN An
I. Đ _______________ LỜI CHÚA (c.1-2)
        1. T____________
        2. T____________
II. Đ _______________ LỜI CHÚA (c.3-8)
        1. T____________ (c.3)
        2. T____________ (c.4-5)
        3. T____________ (c.6)
        4. T____________ (c.7-8)
III. Đ _______________ LỜI CHÚA (c.9-18)
        1. T____________ (c.9)
        2. T____________ (c.10-12)
        3. T____________ (c.13-18)


01/20/13

HỘI THÁNH ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH (Xa-cha-ri 4:1-14) - MS Đinh
1. Khải tượng và Ý nghĩa
2. Sứ điệp của Khải tượng


01/27/13 - HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG NHÂN VƯỜN NHO (Ma-thi-ơ 21:28) - MSQN
"Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho."
1. Đối tượng (who) "con"
2. Thời điểm (when) "bữa nay"
3. Công tác  (what) "ra làm"
4. Địa điểm  (where) "vườn nho"

----------------------------------------------------------------------------

02/03/13
#5. SỨ GIẢ NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 3:1-12) - MSQN
(Loạt bài theo Phúc Âm Ma-thi-ơ - "Vua Của Lời Hứa")
1. SỨ _________
2. SỨ _________
3. SỨ _________


02/10/13 - MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013
PHƯỚC - LỘC - THỌ (Châm Ngôn 3:1-12) - MS Lê Thế Đinh
1. PHƯỚC (c.5-6)
2. LỘC (c.9-10)
3. THỌ (c.1-4, 7-8)


02/17/13
#6. LỄ ĐĂNG QUANG CỦA NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 3:13-17) - MSQN
1. SỰ __________ CỦA ĐỨC CHÚA CON (c.13-15)
      * Đức Chúa Trời Ở _____ Chúng Ta
2. SỰ __________ CỦA ĐỨC THÁNH LINH (c.16)
      * Đức Chúa Trời Ở _____ Chúng Ta
3. SỰ __________ CỦA ĐỨC CHÚA CHA (c.17)
      * Đức Chúa Trời Ở _____ Chúng Ta


02/24/13
#7. ĐẮC THẮNG CÁM DỖ - CUỘC THỬ NGHIỆM CỦA NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 4:1-11) - MSQN
1. T_____________ VẬT CHẤT hay T_____________ CHÚA (c.1-4)
2. T_____________ BẢN NGÃ hay T_____________ CHÚA (c.5-7)
3. T_____________ MA QUỶ hay T_____________ CHÚA (c.8-11)


03/03/13
#8. ĐẨY LUI BÓNG TỐI - SỨ VỤ CỦA NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 4:12-17, 23-25) - MSQN
1. TH___________ ÁNH SÁNG (c.12-17)
      * Đúng ________ điểm (c.12a)
      * Đúng ________ điểm (c.12b-16)
      * Đúng ________ điểm (c.17)
2. TH___________ NĂNG QUYỀN (c.23-25)
      * Trên mọi __________ (c.23-24)
      * Trên mọi __________ (c.24-25)


03/10/13
#9. HÃY THEO TA - LỜI MỜI CỦA NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 4:18-22) - MSQN
1. Đ_____________ CỦA LỜI MỜI GỌI (c.18, 21)
      * S___________
      * S___________
2. Đ_____________ CỦA LỜI MỜI GỌI (c.19)
      * Đ___________
      * Đ___________
3. Đ_____________ VỚI LỜI MỜI GỌI (c.20, 22)
      * D___________
      * D___________


03/17/13
NHÀ MÌNH, NHÀ CHÚA (A-ghê 1:1-15) - MS Nguyễn Minh Hải
1. LỜI _________________ (c.1-11)
        * Đời sống ________________ (c.6, 9-11)
        * Hãy xây dựng lại ______________ (c.8)
2. LỜI _________________ (c.12-15)
        * Ta _________________ các ngươi (c.13)
        * Ta _________________ các ngươi (2:18,19)

03/24/13 - Palm Sunday
NHỮNG BÀI CA TRONG LỄ LÁ (Mác 11:1-10) - MSQN Lê Hoàng Thái An
1. Bài Ca T________: TIN CẬY VÂNG LỜI (c.1-6)
2. Bài Ca T________: HIẾN CẢ THẢY CHO NGÀI (c.7-8)
3. Bài Ca T________: HÔ-SA-NA (c.9-10)

03/29/13 - Good Friday Service
LỜI CHÚA TRÊN THẬP TỰ GIÁ (Lu-ca 23:32-46) - MS Lê Thế Đinh
Ba trong 7 kỳ ngôn của Chúa Jesus trên thập giá.
1. LỜI T___________ (c.34)
2. LỜI C___________ (c.43)
3. LỜI P___________ (c.46)

03/31/13 - Easter Celebration
CHÚA SỐNG - SỐNG CHO CHÚA (Giăng 21:15-19) - MSQN
1. TẬN TÂM ___________ CHÚA (c.15-17)
2. TẬN TỤY ____________ CHÚA (c.15-17)
3. TẬN TRUNG _________ CHÚA (c.18-19)

04/07/13
#10. NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC: Khó Nghèo & Khóc Than (Ma-thi-ơ 5:1-4) - MSQN
BẢN CHẤT CỦA CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI - Loạt bài "Vua Của Lời Hứa"
1. KHÓ NGHÈO (c.3)

        * Tôi b_____________________ gì cả (c.3a)
        * Chúa b___________________ cao cả (c.3b)
2. KHÓC THAN (c.4)
        * Tôi b_____________ sự thống hối (c.4a)
        * Chúa b____________ sự thỏa vui (c.4b)

04/14/13
#11. NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC: Khiêm Nhu & Khát Khao (Ma-thi-ơ 5:5-6) - MSQN
3. KHIÊM NHU (c.5)

        * Tôi c___________ thứ yếu (c.5a)
        * Chúa c__________ trọng yếu (c.5b)
4. KHÁT KHAO (c.6)
        * Tôi c____________________ trước nhất (c.6a)
        * Chúa c___________________ tốt nhất (c.6b)


04/21/13 - Chúa Nhật Truyền Giáo - Great Commission Sunday
HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO (Công vụ 11:19-30) - MS Lê Thế Đinh
I. HỘI THÁNH CÓ _______________ TRUYỀN GIÁO (c.19-20)

        1. Hội Thánh sốt sắng _____________ (c.19; 1:8)
        2. Hội Thánh sốt sắng _____________ (c.20; 13:1-3)
        3. Hội Thánh sốt sắng __________, gây dựng (c.23,26)
II. HỘI THÁNH CÓ ______________ ĐỨC THÁNH LINH (c.21)
        1. Hội Thánh có tín hữu thật lòng _____________ (2:38)
        2. Hội Thánh hết lòng cầu nguyện ____________ (13:1-3)
        3. Hội Thánh thực hiện _____________ dạy (Ma. 5:16; 28:19-20)
III. HỘI THÁNH CÓ ___________________ ĐỒN XA (c.22-30)
        1. Một Hội Thánh ____________, đầy ơn (c.1-3, 26-30)
        2. Một Trung tâm ________________ thành lập (13:1-3)
        3. Một Ban Mục vụ ______________ (c.24; 13:1-3)

04/28/13
#12 NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC: Thương Xót & Trong Sạch (Ma-thi-ơ 5:7-8) - MSQN
5. THƯƠNG XÓT (c.7)

        * Tôi thương xót ________ (c.7a)
        * ________ xót thương tôi (c.7b)
6. TRONG SẠCH (c.8)
        * T______________ thánh (c.8a)
        * T______________ thánh (c.8b)

05/05/13
#13. NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC: Thuận Hòa & Thống Khổ (Ma-thi-ơ 5:9-12) - MSQN
7. THUẬN HÒA (c.9)

        * Con của _______________ (c.9a)
        * Con của _______________ (c.9b)
8. THỐNG KHỔ (c.10-12)
        * _______ Nước Trời (c.10a)
        * _______ Nước Trời (c.10b)


05/12/13 - Lễ Mẫu Thân & Ngày Phụ Nữ Tin Lành
VẺ ĐẸP BÊN TRONG (I Phi-e-rơ 3:1-6) - MSQN
1. T______________
2. T______________
3. T______________
4. T______________

05/19/13 - Pentecost
KINH NGHIỆM LỄ NGŨ TUẦN (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-21) - MS Lê Thế Đinh
I. KINH NGHIỆM TRONG _______________ (Công 11:19-20)
        1. ______ Thánh Linh
        2. ______ Thánh Linh
II. KINH NGHIỆM TRONG _______________ (Công 2:4-12)
        1. Nói ____________
        2. Nói ____________
III. KINH NGHIỆM TRONG _______________ (Công 2:17-21; Giô 2:28-29)
        1. _______ Người Hư Mất
        2. ____________ Hội Thánh


05/26/13
#14. MUỐI & ÁNH SÁNG (Ma-thi-ơ 5:13-16) - MSQN
1. ________ THỨC được T__________________
        * T__________: Muối & Ánh sáng
        * T__________: Hư hoại & Tăm tối
2. ________ THỨC được T__________________
        * Muối: Gi_______________ & Gi_______________
        * Sự Sáng: C_____________ & C_____________
3. ________ THỨC trước T__________________
        * Vô _______
        * Vô _______
        * Vô _______

06/02/13
#15. ĐẤNG CHRIST VỚI KINH THÁNH (Ma-thi-ơ 5:17-20) - MSQN

1. TÍNH T________________ CỦA KINH THÁNH (c.17)
        * T___________ bởi Đức Chúa Trời
        * T___________ bởi Đức Chúa Jesus Christ
2. TÍNH T________________ CỦA KINH THÁNH (c.18)
        * T___________ sẽ qua đi
        * T___________ hằng còn
3. TÍNH T________________ CỦA KINH THÁNH (c.19)
        * T___________
        * T___________
4. TÍNH T________________ CỦA KINH THÁNH (c.20)
        * T___________ hay nghi thức
        * T___________ hay từ khước

06/09/13
#16. GIẾT NHAU BẰNG CÁI U SẦU (Ma-thi-ơ 5:21-26) - MSQN
"Giết nhau chẳng cái lưu cầu
Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa!"
(Nguyễn Gia Thiều, trong "Cung Oán Ngâm")

ĐIỀU RĂN THỨ SÁU
1. ẢNH HƯỞNG T__________ ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH (c.21-22)
2. ẢNH HƯỞNG SỰ T_____________ ĐỐI VỚI CHÚA (c.23-24)
3. ẢNH HƯỞNG MỐI T_____________ ĐỐI VỚI NHAU (c.25-26)
"Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau… Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người." (IGiăng 3:11,15)


06/16/13 - Lễ Phụ Thân & Ngày Nam Giới Tin Lành
NÉT TRƯỢNG PHU (I Phi-e-rơ 3:7) - MSQN
1. TƯƠNG _________ (c.7a)
2. TƯƠNG _________ (c.7b)
3. TƯƠNG _________ (c.7c)


06/23/13
#17. ĐỘNG TÌNH THAM MUỐN (Ma-thi-ơ 5:27-30) - MSQN
1. H_____________ là H_____________ (c.27-28)
2. GIẢI __________ là GIẢI __________ (c.29-30)
Bí quyết THẮNG hơn cám dỗ này:
T --
H --
Ắ --
N --
G --

07/07/13
BÍ QUYẾT ĐỔI MỚI TRONG CHÚA (Ê-phê-sô 1:3-14) - MSQN
1. BIẾT CHÚNG TA ĐƯỢC CHỌN BỞI ĐỨC CHÚA CHA (c.3-6)
2. BIẾT CHÚNG TA ĐƯỢC CHUỘC BỞI ĐỨC CHÚA JESUS (c.7-12)
3. BIẾT CHÚNG TA ĐƯỢC CHỨNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH (c.13-14)

07/14/13
#18. BẢO VỆ HÔN NHÂN (Ma-thi-ơ 5:27-32) - MS Đinh

I. TR_____ KHI KẾT HÔN (Ma. 5:27-30; Hê. 13:4; Sáng. 2:20-23)
        1. Tôn ______ hôn nhân
        2. Nhận _____ người phối ngẫu
II. TR_____ KHI KẾT HÔN (Ma. 5:27-30; Gi. 2:1,11)
        1. Hình ______ Hôn Lễ
        2. Nội _______ Hôn Lễ
III. S______ KHI KẾT HÔN (Ma. 5:31-33; Êph. 5:21)
        1. Đối với Ch____
        2. Đối với nh____


07/21/13
#19. CHỮ TÍN TRONG CƠ ĐỐC GIÁO (Ma-thi-ơ 5:33-37) - MSQN
1.
TH___ TH____ (c.33-36)
        
a. Nguyên tắc
        b. Nguyên do
2. TH______ TH____ (c.37)
        a. Nguyên tắc
        b. Nguyên do


07/28/13
CHÚA DẠY VỀ TRUNG THÀNH TRONG HÔN NHÂN (Tít 2:1-10) - MS Quách Văn Trường


08/04/13
NGƯỜI ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ CHÚA (Thi Thiên 92:12-14) - MS Lê Văn Thái
1. MỌC LÊN _________________________ (c.12a)
        (Thi Thiên 92:7)
2. LỚN LÊN __________________________ (c.12b)
        (Thi Thiên 1:1-3)
3. TRỔ BÔNG _________________________ (c.13)
        (II Cô-rinh-tô 2:15)
4. KẾT TRÁI __________________________ (c.14)
(Ga-la-ti 5:22; Giăng 15:16a)
Kết luận: Hãy chọn một trong hai hình ảnh của cuộc đời:
THẠCH THẢO TRONG SA MẠC (Giê-rê-mi 17:5-6)
        hay
CÂY TRỒNG TRONG NHÀ CHÚA (Thi Thiên 92:12-14)


08/11/13
#20. ĐI THÊM MỘT DẶM (Ma-thi-ơ 5:38-42) - MSQN
GOING THE EXTRA MILE - Matthew 5:38-32
1. LẤY ______ TRẢ OÁN (c.38) - Repaying Evil with _____
    [TRUYỀN THỐNG LUẬT PHÁP - The Tradition of the Law]
        a. Hạn chế T__________ / To Limit _____
        b. Hạn chế T__________ / To Limit _____
2. LẤY ______ TRẢ OÁN (c.39-42) - Repaying Evil with _____
    [TRUYỀN DẠY CỦA CHÚA - The Teaching of our Lord]
        a. Vấn đề T__________ (c.39) / Dignity
        b. Vấn đề T__________ (c.40) / Security
        c. Vấn đề T__________ (c.41) / Liberty
        d. Vấn đề T__________ (c.42) / Property


08/18/13
#21. YÊU AI (Ma-thi-ơ 5:43-48) - MSQN
1. YÊU NGƯỜI ________ MÌNH (c.43)

        a. ____________ Lời Chúa
        b. ____________ Lời Chúa
2. YÊU NGƯỜI ________ MÌNH (c.44-48
        a. Khác ________
        b. Giống _______

 

08/25/13
#22. CHO AI THẤY (Ma-thi-ơ 6:1-6, 16-18) - MSQN
1. CHO ________ THẤY MÌNH
2. CHO ________ THẤY MÌNH
3. CHO ________ THẤY CHÚA
4. CHO ________ THẤY CHÚA


08/31-09/02/13 - TRẠI GIA ĐÌNH
HIỆP LÀM MỘT
“để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha;
lại để cho họ cũng ở trong Chúng Ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:21)
1. HIỆP LÀM MỘT VỚI __________ (c.21a, 22b, 23a)
        a. Nguyên tắc
        b. Bí quyết
2. HIỆP LÀM MỘT VỚI __________ (c.20-24)
        a. Nguyên tắc
        b. Bí quyết
3. _______________ CỦA SỰ HIỆP LÀM MỘT (c.21b, 22a, 23b)
        a. Thế gian nhận biết Chúa
        b. Con cái Chúa được vinh hiển


08/31/13 HIỆP THÔNG TRONG CHÚA (Cô-lô-se 3:12-14) - MSQN
09/01/13 HIỆP LÀM MỘT (Giăng 17:20-23) - MS Lê Thế Đinh
09/02/13 SỐNG HIỆP MỘT (Ê-phê-sô 4:1-6) - MSQN


09/08/13
#23. HÃY CẦU NHƯ VẦY - PRAY IN THIS WAY #1 (Ma-thi-ơ 6:7-15) - MSQN

#1 THỂ HIỆN MỐI TƯƠNG QUAN – Our RELATIONSHIP (c.9a)
#2 TỎ BÀY LÒNG TÔN KÍNH – Our REVERENCE (c.9b-10)
#3 TRÌNH DÂNG LỜI THỈNH CẦU – Our REQUEST (c.11-13)

THỂ HIỆN MỐI TƯƠNG QUAN (c.9a)
1. TÌNH ______________       Fatherhood
    “Cha… ở trên trời”                “Father… in heaven”
      a. Chí C____ (nội tại)               God Most Nigh (Immanence)
      b. Chí C____ (siêu việt)           God Most High (Transcendence)
2. TÌNH ______________      Brotherhood
     “Cha chúng con”                “Our Father”
      a. H____ T______                   Unity
      b. H____ T______                   Mutuality


09/15/13
#24. HÃY CẦU NHƯ VẦY #2 (Ma-thi-ơ 6:7-15) - MSQN
TỎ BÀY LÒNG TÔN KÍNH (c.9b-10)
1. T___________ DANH CHA     S_________ God’s Name (c..9b)
2. T___________ NƯỚC CHA   S_________ God’s Kingdom (c.10a)
3. T___________ Ý CHA             S_________ God’s Will (c.10b)

09/22/13
#25. HÃY CẦU NHƯ VẦY #3 (Ma-thi-ơ 6:7-15) - MSQN
TRÌNH DÂNG LỜI THỈNH CẦU (c.11-13)
1. T_______ TỪ CHA         P_______ from God (c.11)
2. T_______ TỪ CHA         P_______ from God (c.12)
3. T_______ TỪ CHA         P_______ from God (c.13)

09/29/13
MỘT HỘI THÁNH ĐƯỢC BIẾN ĐỔI (Rô-ma 12:1-11) - TĐ Ansary Aboubakare
1. MỘT CỦA LỄ _____________________ A Pleasing Sacrifice
2. MỘI THÂN THỂ ___________________ A Transformed Body
3. MỘT CHI THỂ _____________________ A Functional Member


10/06/13
#26. HÃY CẦU NHƯ VẦY #4 (Ma-thi-ơ 6:7-15) - MSQN
LỜI THỈNH CẦU – REQUEST #2:

THA THỨ TỪ CHA – PARDON FROM GOD (c.12, 14-15)

1. SỰ THA THỨ CỦA __________ – Paternal Forgiveness
     “Xin tha tội lỗi cho chúng con”
    a) Tội là gì What sin is
        • Hamartia: trật mục tiêu (missing the mark)
        • Paraptōma: trượt ngã (trespass)
        • Parabasis: vượt ranh giới (transgression)
        • Anomia: vô luật (lawlessness)
        • Opheilēma: nợ (debt)

    b) Tội làm gì What sin does
        • T________________ Enslaving
        • T________________ Destroying

    c) Làm gì với tội What we do to sin
        • T___________ Confessing
        • T___________ Casting

2. SỰ THA THỨ CỦA __________ – Fraternal Forgiveness
    “như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con”
    a) Điều cần ______ Necessity
    b) Điều cần ______ Possibility
        T ––
        H ––
        A ––


10/13/13
SỰ PHÁN XÉT VÀ ƠN THA THỨ (Xa-cha-ri 5:1-11) - MS Lê Thế Đinh
I. KHẢI TƯỢNG VỀ _______________________ (c.1-4)
        1. Mô tả khải tượng
        2. Ý nghĩa của khải tượng
        3. Sứ điệp về sự phán xét
II. KHẢI TƯỢNG VỀ _______________________ (c.5-11)
        1. Mô tả khải tượng
        2. Ý nghĩa của khải tượng
        3. Sứ điệp về ơn tha thứ10/20/13
#27. HÃY CẦU NHƯ VẦY #5 (Ma-thi-ơ 6:7-15) - MSQN
LỜI THỈNH CẦU – REQUEST #3:

TIẾP CỨU TỪ CHA – PROTECTION FROM GOD (c.13a)

GIỮ GÌN KHỎI CÁM DỖ           Direction
GIẢI CỨU KHỎI ĐIỀU/KẺ ÁC   Deliverance

1. HIỂU BIẾT                          Our Awareness
   a. H________ của Cám dỗ          Danger of Temptation
   b. H________ của Chính mình    Delicateness of Human

2. HÀNH ĐỘNG                     Our Action
   a. H_____________ Chúa          Depending on God
   b. H_____________ Ma quỷ       Defeating the Devil

* Lời kết (c.13b) LỜI TÔN NGỢI & LỜI TIN QUYẾT10/27/13
#28. KHO BÁU TRÊN TRỜI – TREASURE IN HEAVEN (Ma-thi-ơ 6:19-24) - MSQN

1. C____________ ĐỂ ĐÂU – TÌNH CẢM CỦA TẤM LÒNG (c.19-21)
      Where Is Your Treasure – Affection of Your Heart
        a. Của cải __________ (c.19) _________ treasure
        b. Của cải __________ (c.20) _________ treasure

2. C____________ THẾ NÀO – NHẬN THỨC CỦA TÂM TRÍ (c.22-23)
       How Is Your Vision – Perception of Your Mind
        a. Cái nhìn __________ (c.22) _________ vision
        b. Cái nhìn __________ (c.23) _________ vision

3. C____________ LÀ AI – QUYẾT ĐỊNH CỦA Ý CHÍ (c.24)
     Who Is Your Master – Decision of Your Will
        a. Chủ nhân __________ (c.24a) _________ master
        b. Chủ nhân __________ (c.24b) _________ master

--------------------------------------------------

MÙA TẠ ƠN - THANKSGIVING 2013

11/03/13
BIẾT ƠN CHÚA: HÃY THUẬT LẠI - Being Grateful to God: Share! (Mác–Mark 5:1-20) - MSQN
“Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào.” (c.19)

1. ______________ THUẬT LẠI      Wh___ do you share
    a. _______ Chúa phán                       The Lord’s Commandment
                    “Hãy… thuật lại”
    b. _______ Chúa làm                          The Lord’s Performance
                  “Chúa đã làm cho ngươi… Ngài đã thương xót ngươi”

2. THUẬT LẠI ______________      Wh___ do you share
   a. Thân ________                               Family
                  “Hãy về nhà ngươi”
   b. Thân ________                               Friends
                  “Nơi bạn hữu ngươi”

3. THUẬT LẠI ______________      Wh___ do you share
    a. T_____________ của Chúa            The Lord’s Authority
                  “Điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi”
    b. T_____________ của Chúa            The Lord’s Mercy
                 “Ngài đã thương xót ngươi cách nào”

KL: “Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ.” (c.20)


11/10/13
PHƯƠNG CÁCH CẢM TẠ CHÚA (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28) - MS Đặng Ngọc Thẳng
1. CẢM TẠ CHÚA TRONG THÁI ĐỘ _________________ (I Ti-mô-thê 6:6)
2. CẢM TẠ CHÚA TRONG TINH THẦN _______________ (Giăng 12:3)


11/17/13
BIẾT ƠN CHÚA: HÃY TẬN HIẾN -Being Grateful to God: Give! (Giăng-John 12:1-8) - MS Đinh
1. C_______ DÂNG __________ NHẤT (Gi 12:3)
2. C_______ DÂNG __________ NHẤT (Mat 26:13)
3. C_______ DÂNG __________ NHẤT (Gi 12:3)
4. C_______ DÂNG __________ NHẤT (Gi 12:7-8)


11/24/13
BIẾT ƠN CHÚA: HÃY TÔN NGỢI - Being Grateful to God: Praise! (Thi Thiên-Psalm 113) - MSQN
1. L____________ TÔN NGỢI CHÚA (c.1-3)    The C_____ to Praise God
      a. Mọi ______ (c.1)                                                  Every_____
      b. Mọi ______ (c.2)                                                  Every _____
      c. Mọi ______ (c.3)                                                  Every______
2. L____________ TÔN NGỢI CHÚA (c.4-9)    The C_____ to Praise God
      a. Sự T____________ của Chúa (c.4-6)                His M_______
            i. C_________ tất cả (c.4-5)
           ii. C_________ tất cả (c.6)
      b. Sự T____________ của Chúa (c.7-9)               His M_______
            i. Cứu ______ (c.7-8)
           ii. Cứu ______ (c.9)

 

11/28/13 - Lễ Tạ Ơn
CA NGỢI CẢM TẠ CHÚA (Thi Thiên 96) - MS Đinh
I. CẢ _______________ CA NGỢI CẢM TẠ (c.1-6)
      1. Đấng được cảm ta:
            - Đấng chí cao (c.4)
            - Đấng tạo hóa (c.5)
            - Đấng toàn năng (c.6) ...
      2. Cách cảm tạ:
            - Hát bài ca mới (c.1)
            - Rao truyền sự cứu rỗi (c.2-3)

II. CẢ _______________ CA NGỢI CẢM TẠ (c.7-10)
      1. Muôn dân (c.7)
            - Cá nhân
            - Gia đình
            - Họ hàng
            - Chủng tộc
            - Toàn thể nhân loại
      2. Cách cảm tạ:
            - Tôn vinh xứng đáng (c.8a)
            - Dâng lễ vật (c.8b)
            - Mặc trang sức thánh (c.9)

III. CẢ _______________VẠN VẬT CA NGỢI CẢM TẠ (c.11-13)
      Muôn loài vạn vật (Thi. 100:1-2)
            - Vui mừng hớn hở
            - Ca hát, nhảy múa tiếp đón Vua của muôn vua trở lai trần gian cai trị công bình, thưởng phạt phân minh.


MÙA GIÁNG SINH - CHRISTMAS 2013

12/01/13
NGƯỜI ĐƯỢC ƠN (Lu-ca 1:26-38) - MSQN
1.                   MỘT NGƯỜI ________THƯỜNG (c.26-29)
2. NHẬN TRỌNG TRÁCH _________THƯỜNG (c.30-37)
3.                CÓ ĐÁP ỨNG _________THƯỜNG (c.38)

12/08/13
NGƯỜI CÓ NGHĨA (Ma-thi-ơ 1:18-25) - MSQN
1. NH__________ VỚI NGƯỜI (c.18-19)
2. NH__________ VỚI LỜI CHÚA (c.20-23)
3. NH__________ VỚI VIỆC CHÚA (c.24-25)


12/15/13
NGƯỜI NHẬN TIN MỪNG (Lu-ca 2:1-20) - MSQN
Bối cảnh: T_______________ CỦA TIN MỪNG (c.1-7)
1. T_________________ TIN MỪNG (c.8-14)
2. T_________________ TIN MỪNG (c.15-19)
3. T_________________ TIN MỪNG (c.17-20)

12/22/13
NGƯỜI THỜ PHƯỢNG (Ma-thi-ơ 2:1-12) - MSQN
1. TRÔNG ĐỢI – TÌM KIẾM (c.1-10)        Anticipating – Approaching
2. TÔN THỜ – TẬN HIẾN (c.11)              Adoring – Adorning
3. THUẬN PHỤC – THAY ĐỔI (c12)       Accepting Altering


12/24/13 - Lễ Giáng Sinh - MỘT CHỖ CHO NGÀI
MÁNG CỎ (Lu-ca 2:1-7) - Mục Sư Lê Văn Thái

1. BIỂU TƯỢNG CỦA H______________
      * Sống đời kh_____________ (Phil 2:6-8, Mat 8:20)
      * San bằng kh____________ (Êph 2:14, Côl 3:11)

2. BẰNG CỚ CỦA H______________
      * Không chỗ _____________(Lu 2:7)
      * Không chỗ _____________(Gi 1:10-11 BDY)

3. BẢO CHỨNG CỦA H_____________
      * Có Chúa _____________ (Mat 1:23)
      * Chung hưởng ___________ (II Tês 2:14 BDY)


12/29/13
MÙA GẶT THUỘC LINH (Giăng 4: 34-38) - Mục sư Lê Thế Đinh
1. MÙA GẶT THÌ TRÚNG (Lu-ca 10:2a)
2. CON GẶT THÌ ÍT (Lu-ca 10:2b)
3. VẬY HÃY CẦU NGUYỆN CHỦ MÙA GẶT (Lu-ca 10:2c)
4. SAI CON GẶT ĐẾN TRONG MÙA CỦA MÌNH (Lu-ca 10:2d)

BÀI GIẢNG MỚI - NEW SERMONS

Loạt bài HÀNH TRÌNH CỨU RỖI  ('Journey of Salvation' series)

Loạt bài VUA CỦA LỜI HỨA theo Phúc Âm Ma-thi-ơ
(The Gospel of Matthew series 'Promised King')

Loạt bài TỨ DIỆN PHÚC ÂM ('The Fourfold Gospel' series)

Loạt bài CỨU ÂN theo sách Rutơ ('Saving Grace' - a sermon series on the book of Ruth)


"Lời Cuối Trên Thập Giá -- Last Words from the Cross"


02/28/16  Lời Tha Thứ: LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ - Word of Pardon: Father, Forgive Them (Lu 23:33-38)

03/06/16  Lời Thi Ân: Ở VỚI TA TRONG NƠI BARADI - Word of Promise: Be With Me In Paradise (Lu 23:39-43)

03/13/16  Lời Thống Thiết: SAO NGÀI LÌA BỎ TÔI - Word of Pain: Why Have You Forsaken Me (Mat 27:45-49)

03/20/16  Lời Toàn Thắng: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN - Word of Power: It Is Finished (Gi-Jn 19:28-30)

03/25/16  Good Friday Service.  BIẾN CỐ ĐỒI GÔGÔTHA - The Golgotha Event (Gi-Jn 19:1-2, 17-37)

03/27/16  Easter Celebration.  GẶP CHÚA PHỤC SINH - Meeting the Risen Lord (Gi-Jn 20)
screen 1

Lịch Trình Sinh Hoạt / Service Times & Directions


CHÚA NHẬT
09:30 am - 10:15 am
10:30 am - 12:00 pm
12:00 pm - 12:40 pm
12:45 pm - 01:45 pm
Trường Chúa Nhật / ENGLISH MINISTRY
LỄ THỜ PHƯỢNG – GIẢNG LUẬN K.T.
Thông công
Sinh hoạt Nam/Nữ giới (4th Sunday)
Thứ Ba 08:00 pm - 09:00 pm Nhóm gia đình vùng Loma Linda - Redlands (2nd & 4th Tuesdays)
Thứ Tư 05:30 pm - 07:30 pm
08:00 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện Phục hưng (after 1st Sunday)
HỌC KINH THÁNH - CẦU NGUYỆN
Thứ Sáu 07:00 pm - 09:00 pm Sinh hoạt Gia đình trẻ (3rd Friday)

Thứ Bảy
08:00 am - 05:00 pm
07:30 pm - 08:30 pm
08:30 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện - Thăm viếng / Chứng đạo
Ban hát Thờ phượng tập dợt
Sinh hoạt Thanh niên

HỘI THÁNH TIN LÀNH SAN BERNARDINO
Vietnamese Evangelical Church

1153 N. F Street
San Bernardino CA, 92410
tinlanhsbd@gmail.com  (909) 888-9999

Mục Sư Quản Nhiệm - Pastor Hoàng Ngọc Kha
khangochoang@gmail.com (714) 928-5698

 

Page execution: 0 milliseconds.