Giá trị Cốt lõi / Core Values


Những Giá Trị Cốt Lõi

 1. Chúa quan tâm đến người chưa nhận biết Ngài. Chúa muốn họ biết và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình (Lu-ca 19:10).
 2. Cầu nguyện là công tác chính yếu của con dân Chúa (Phi-líp 4:6-7).
 3. Mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa và đều thuộc về Ngài. Chúng ta chỉ là những quản gia (I Sử Ký 29:14).
 4. Biết và vâng theo Lời Chúa là điều thiết yếu cho tất cả những thành công thật (Giô-suê 1:8).
 5. Việc hoàn thành Đại Mạng Lệnh đòi hỏi sự huy động của mỗi một môn đệ trưởng thành (Ma-thi-ơ 28:19).
 6. Nếu không có sự giúp sức bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta không làm gì được cả (I Cô-rinh-tô 2:4-5).
 7. Để đạt được mục đích của Chúa, chúng ta phải liều lĩnh trong đức tin. Điều này luôn bao gồm sự thay đổi (Hê-bơ-rơ 11:6).

 

Our Core Values

 1. Lost people matter to God. He wants them found (Luke 19:10).
 2. Prayer is the primary work of the people of God (Philippians 4:6-7).
  Everything we have comes from God and belongs to Him. We are only stewards (1 Chronicles 29:14).
 3. Knowing and obeying God’s Word is fundamental to all true success (Joshua 1:8).
 4. Completing the Great Commission will require the mobilization of every fully devoted disciple (Matthew 28:19).
 5. Without the empowerment of the Holy Spirit, we can accomplish nothing (1 Corinthians 2:4-5).
 6. Achieving God’s purpose involves taking faith-filled risks. This always involves change (Hebrews 11:6).

 

(Adopted from Core Values of the C&MA)

BÀI GIẢNG MỚI - NEW SERMONS

Loạt bài HÀNH TRÌNH CỨU RỖI  ('Journey of Salvation' series)

Loạt bài VUA CỦA LỜI HỨA theo Phúc Âm Ma-thi-ơ
(The Gospel of Matthew series 'Promised King')

Loạt bài TỨ DIỆN PHÚC ÂM ('The Fourfold Gospel' series)

Loạt bài CỨU ÂN theo sách Rutơ ('Saving Grace' - a sermon series on the book of Ruth)


"Lời Cuối Trên Thập Giá -- Last Words from the Cross"


02/28/16  Lời Tha Thứ: LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ - Word of Pardon: Father, Forgive Them (Lu 23:33-38)

03/06/16  Lời Thi Ân: Ở VỚI TA TRONG NƠI BARADI - Word of Promise: Be With Me In Paradise (Lu 23:39-43)

03/13/16  Lời Thống Thiết: SAO NGÀI LÌA BỎ TÔI - Word of Pain: Why Have You Forsaken Me (Mat 27:45-49)

03/20/16  Lời Toàn Thắng: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN - Word of Power: It Is Finished (Gi-Jn 19:28-30)

03/25/16  Good Friday Service.  BIẾN CỐ ĐỒI GÔGÔTHA - The Golgotha Event (Gi-Jn 19:1-2, 17-37)

03/27/16  Easter Celebration.  GẶP CHÚA PHỤC SINH - Meeting the Risen Lord (Gi-Jn 20)
screen 1

Lịch Trình Sinh Hoạt / Service Times & Directions


CHÚA NHẬT
09:30 am - 10:15 am
10:30 am - 12:00 pm
12:00 pm - 12:40 pm
12:45 pm - 01:45 pm
Trường Chúa Nhật / ENGLISH MINISTRY
LỄ THỜ PHƯỢNG – GIẢNG LUẬN K.T.
Thông công
Sinh hoạt Nam/Nữ giới (4th Sunday)
Thứ Ba 08:00 pm - 09:00 pm Nhóm gia đình vùng Loma Linda - Redlands (2nd & 4th Tuesdays)
Thứ Tư 05:30 pm - 07:30 pm
08:00 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện Phục hưng (after 1st Sunday)
HỌC KINH THÁNH - CẦU NGUYỆN
Thứ Sáu 07:00 pm - 09:00 pm Sinh hoạt Gia đình trẻ (3rd Friday)

Thứ Bảy
08:00 am - 05:00 pm
07:30 pm - 08:30 pm
08:30 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện - Thăm viếng / Chứng đạo
Ban hát Thờ phượng tập dợt
Sinh hoạt Thanh niên

HỘI THÁNH TIN LÀNH SAN BERNARDINO
Vietnamese Evangelical Church

1153 N. F Street
San Bernardino CA, 92410
tinlanhsbd@gmail.com  (909) 888-9999

Mục Sư Quản Nhiệm - Pastor Hoàng Ngọc Kha
khangochoang@gmail.com (714) 928-5698

 

Page execution: 0 milliseconds.